ตัวชี้วัดที่ 016: ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เขตฯ 13

Map

ร้อยละ

110.95

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 13

ร้อยละ 110.95

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 70.00)FilesLast update
กรุงเทพมหานคร9,332,6448,411,645110.95110.952022-10-25 12:54:28
 9,332,6448,411,645110.95   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบตามเกณฑ์ (คน)

B = จำนวนประชากรที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-25 12:54:28
Update: กรุงเทพมหานคร

by ADMIN

2022-10-25 12:28:32
Update: พังงา

by ADMIN

2022-10-25 12:28:03
Update: ยะลา

by ADMIN

2022-10-25 12:27:56
Update: นราธิวาส

by ADMIN

2022-10-25 12:27:13
Update: ปัตตานี

by ADMIN

log