ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” เขตฯ 12

Map

ร้อยละ

78.57

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

ร้อยละ 78.57

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สงขลา1114100.0078.5778.572021-09-17 13:10:21
สตูล---
ตรัง---
พัทลุง---
ปัตตานี---
ยะลา---
นราธิวาส---
 1114  78.57      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนชุมชนของแต่ละจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” (ชุมชน)

B = จำนวนชุมชนทั้งหมดของแต่ละจังหวัดที่ดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” (ชุมชน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50 หมายถึง จำนวนชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” อย่างน้อย 76 ชุมชน ทั่วประเทศ (ดำเนินงานจังหวัดละ 2 ชุมชน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 ชุมชน)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-28 10:21:55
Update: ชลบุรี

by กัณฑพล ทับหุ่น

2021-09-17 13:10:21
Update: สงขลา

by กัณฑพล ทับหุ่น

2021-09-17 13:07:57
Update: สุราษฎร์ธานี

by กัณฑพล ทับหุ่น

2021-09-17 13:04:58
Update: อุบลราชธานี

by กัณฑพล ทับหุ่น

2021-09-17 13:02:45
Update: นครราชสีมา

by กัณฑพล ทับหุ่น

log