ตัวชี้วัดที่ 012.2: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

51.58

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 51.58

จำนวนที่ผ่าน

2 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 75%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:33)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นนทบุรี1,2369,62524.2018.1414.7912.8412.842021-12-01 10:32:28
ปทุมธานี1,0804,82438.7532.6027.0122.3922.392021-12-01 10:32:28
พระนครศรีอยุธยา3,8925,74572.7571.6169.2067.7567.752021-12-01 10:32:28
อ่างทอง2,8693,48382.3082.4082.3782.3782.372021-12-01 10:32:29
ลพบุรี11,43017,00772.0068.8367.3067.2167.212021-12-01 10:32:29
สิงห์บุรี1,9162,27088.0685.3585.3584.4184.412021-12-01 10:32:29
สระบุรี2,8517,41551.1744.2141.0438.4538.452021-12-01 10:32:30
นครนายก3,4965,40567.9264.8764.6964.6864.682021-12-01 10:32:32
 28,77055,774    51.58      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log