ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 11

Map

จำนวน

82347

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

จำนวน 82347

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นครศรีธรรมราช23,6472084.002282.0012890.0023647.0023647.002020-09-25 16:09:14
กระบี่13,8595636.006902.009497.0013859.0013859.002020-09-25 16:09:19
พังงา5,7252785.003064.005229.005725.005725.002020-09-25 16:09:24
ภูเก็ต4,4341091.001101.003927.004434.004434.002020-09-25 16:09:32
สุราษฎร์ธานี20,3783807.003959.0013638.0020378.0020378.002020-09-25 16:09:38
ระนอง6,3874415.004420.006298.006387.006387.002020-09-25 16:09:46
ชุมพร7,9174174.004235.007020.007917.007917.002020-09-25 16:09:53
 82,347    82347.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>