ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตฯ 12

Map

ร้อยละ

38.23

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

ร้อยละ 38.23

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สงขลา7,96218,20023.4634.1043.7543.752020-10-03 10:56:38
สตูล9984,65523.1720.7321.4421.442020-10-03 10:56:57
ตรัง2771,6320.0018.9616.9716.972020-10-03 10:57:22
พัทลุง1,9425,49922.9537.4935.3235.322020-10-03 10:57:47
ปัตตานี1231,7687.046.966.962020-10-03 10:58:50
ยะลา19172122.3428.0826.4926.492020-10-03 10:59:04
นราธิวาส2,8515,05014.5517.5756.4656.462020-10-03 10:59:30
 14,34437,525    38.23      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>