ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตฯ 09

Map

ร้อยละ

19.5

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 09

ร้อยละ 19.5

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นครราชสีมา1,7157,51415.5023.1722.8222.822020-10-03 10:26:35
บุรีรัมย์2,19512,28712.4918.8617.8617.862020-10-03 10:26:58
สุรินทร์1,3316,54814.2921.3020.3320.332020-10-03 10:27:35
ชัยภูมิ8084,66415.2217.7217.3217.322020-10-03 10:29:34
 6,04931,013    19.50      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>