ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตฯ 07

Map

ร้อยละ

65.16

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 07

ร้อยละ 65.16

จำนวนที่ผ่าน

3 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 25%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ขอนแก่น36,68857,80163.5063.4763.4763.472020-10-03 10:30:48
มหาสารคาม53,28379,21067.2267.2167.2767.272020-10-03 10:32:51
ร้อยเอ็ด70,71883,11385.0985.0985.0985.092020-10-03 10:33:25
กาฬสินธุ์80,674150,30453.6353.6953.6753.672020-10-03 10:34:10
 241,363370,428    65.16      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>