ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตฯ 05

Map

ร้อยละ

51.26

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 51.26

จำนวนที่ผ่าน

1 12.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 87.5%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ราชบุรี5,6229,59649.6953.0058.5958.592020-10-03 10:44:00
กาญจนบุรี2,2135,40944.6136.3840.9140.912020-10-03 10:44:27
สุพรรณบุรี6,43712,25638.4055.8352.5252.522020-10-03 10:45:00
นครปฐม19,82737,56661.9554.6852.7852.782020-10-03 10:45:41
สมุทรสาคร2521,67812.6616.3615.0215.022020-10-03 10:46:06
สมุทรสงคราม50779948.2366.7263.4563.452020-10-03 10:46:25
เพชรบุรี18,26236,70541.8752.6049.7549.752020-10-03 10:46:50
ประจวบคีรีขันธ์1,9823,49240.6862.4656.7656.762020-10-03 10:47:44
 55,102107,501    51.26      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>