ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตฯ 04

Map

ร้อยละ

27.33

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 27.33

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นนทบุรี673480.008.7019.2519.252020-10-03 10:17:05
ปทุมธานี1488200.0020.0018.0518.052020-10-03 10:18:06
พระนครศรีอยุธยา5081,8200.0017.3927.9127.912020-10-03 10:18:34
อ่างทอง6172,96316.9517.8220.8220.822020-10-03 10:19:15
ลพบุรี6202,44414.2930.9125.3725.372020-10-03 10:20:11
สิงห์บุรี2,0786,07034.8134.2334.232020-10-03 10:20:52
สระบุรี2271,08518.4720.9220.922020-10-03 10:22:20
นครนายก8135322.9522.952020-10-03 10:25:43
 4,34615,903    27.33      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>