ตัวชี้วัดที่ 013: ร้อยละของ Healthy Ageing เขตฯ 12

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

94.92

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 - >= 85.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

ร้อยละ 94.92

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
สงขลา--2020-02-24 10:54:21
สตูล--2020-02-24 10:54:21
ตรัง--2020-02-24 10:54:21
พัทลุง--2020-02-24 10:54:21
ปัตตานี67,69064,25294.9294.922020-02-24 10:54:21
ยะลา--2020-02-24 10:54:21
นราธิวาส--2020-02-24 10:54:21
 67,69064,25294.92    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน (Independent) (คน)

B = ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) ที่ได้รับการประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: ลำพูน

by Dara

2020-02-24 10:54:21
Update: น่าน

by นฤมล

2020-02-24 10:54:21
Update: อุทัยธานี

by สุรีรัตน์

2020-02-24 10:54:21
Update: สุพรรณบุรี

by พัชรินทร์

2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรสาคร

by ฉอ้อน

log