ตัวชี้วัดที่ 011: ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ เขตฯ 02

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 02

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 80.00)FilesLast update
อุตรดิตถ์---
ตาก---
สุโขทัย---
พิษณุโลก---
เพชรบูรณ์---
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = กลุ่มตัวอย่างที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ (คน)

B = ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log