ตัวชี้วัดที่ 068.1: ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ เขตฯ 11

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 0.50 - >= 1.50
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 0.50)Q4 (>= 1.50)FilesLast update
นครศรีธรรมราช--2020-02-24 10:54:21
กระบี่--2020-02-24 10:54:21
พังงา--2020-02-24 10:54:21
ภูเก็ต--2020-02-24 10:54:21
สุราษฎร์ธานี--2020-02-24 10:54:21
ระนอง--2020-02-24 10:54:21
ชุมพร--2020-02-24 10:54:21
 00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนหรือผู้ป่วย ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ผ่านช่องทางตามมาตรฐานที่กำหนด (Mobile App) กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ให้ (คน)

B = จำนวนประชาชนหรือผู้ป่วย ในแต่ละจังหวัด ที่มีช่วงอายุระหว่าง 15-59 ปี ทั้งหมด (ที่เป็นคนไทย และ TypeArea=1,3 เท่านั้น) อ้างอิงฐานประชากรในระบบ HDC (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 1.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log