สสจ.ราชบุรี

Displayname
Note

จั้งหวัดราชบุรี ดำเินนการในพื้นที่ ชุมชนอุทยานหินเขางู

ไตรมาส 2 ผ่านการประเมินตนเองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับพื้นฐาน และยังไม่ได้จัดอบรมให้ความรู้เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด19

Last Update2021-10-07 10:58:55
ภาพกิจกรรม
Attached Files
รายงาน Quick Win ไตรมาส 1
รายงาน Quick Win ไตรมาส 2
รายงาน Quick Win ไตรมาส 3
รายงาน Quick Win ไตรมาส 4