สสจ.อุตรดิตถ์

Displayname
Note

จังหวัดอุตรดิถต์ มีถนนอาหารปลอดภัยครบทุกอำเภอ โดยความร่วมมือจาก บริษัทประชารัฐสามัคคี และเลือกพื้นที่ คือ ถนนคนเดินอุตรดิตถ์ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์

 - ไตรมาส 2 ได้รับการประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านระดับดี

-  ไตรมาส 3 ยังไม่ได้จัดการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และอยู่ระหว่างรอรับการประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 2 เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด19

Last Update2021-10-07 10:19:51
ภาพกิจกรรม
Attached Files
รายงาน Quick Win ไตรมาส 1
รายงาน Quick Win ไตรมาส 2
รายงาน Quick Win ไตรมาส 3
รายงาน Quick Win ไตรมาส 4