ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 067.1: ร้อยละการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ

#เขตQ2 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  00         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

Health Information Exchange (HIE) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานในระบบสุขภาพ เพื่อการจัดการระบบสุขภาพ การเยี่ยม ติดตาม เฝ้าระวัง และดูแลผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ หรือรับไว้รักษาต่อเนื่อง

          1.“การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ” หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามโครงสร้าง มาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีในคลังข้อมูล การแพทย์และสุขภาพ (HDC) ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสุขภาพ ตามกลุ่มวัย น้ำหนัก ส่วนสูง ค่า BMI ข้อมูลการได้รับวัคซีน ข้อมูลการฝากครรภ์ ข้อมูล    การคัดกรอง ข้อมูลโภชนาการ และข้อมูลการเฝ้าระวังในกลุ่มโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลในลักษณะของ Data Exchange ระหว่างหน่วยบริการ        ในระบบด้วยกัน และการนำข้อมูล Data Exchange ในแต่ละรายการไปใช้ประโยชน์

          2.“การจัดการระบบสุขภาพ” หมายถึง การให้บริการข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น   ในการขึ้นทะเบียนขอทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยใหม่ของสถานบริการ หรือการร้องขอตรวจสอบ ข้อมูล (Update) ที่เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบ Web Service และ ฐานข้อมูลกลาง (Smart Health ID) ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลการแพ้ยา และข้อมูลสิทธิ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561 เป็น ระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 116 แห่ง

          “หน่วยบริการ” หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ที่จัดส่งข้อมูลตาม โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ของกระทรวงสาธารณสุข

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งการใช้งาน ระบบ Data Exchange ในแต่ละเรื่องแต่ละเดือน(12 เดือน) ของหน่วยบริการทั้งหมดในแต่ละจังหวัด (ครั้ง)

B = จำนวนเรื่องในระบบ Data Exchange ทั้งหมด 12 เดือนของหน่วยบริการทั้งหมด ที่จัดส่งข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ของกระทรวงสาธารณสุข (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more