ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 022.1: ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

KPI

-

ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

#เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01279279-2018-10-14 11:40:14
2เขตฯ 02113113-2018-10-14 10:57:08
3เขตฯ 03102102-2018-10-14 10:59:34
4เขตฯ 04161161-2018-10-14 11:07:23
5เขตฯ 059999-2018-10-14 11:10:47
6เขตฯ 06270270100.00100.002018-10-14 11:14:55
7เขตฯ 07115115-2018-10-14 11:16:49
8เขตฯ 08151151-2018-10-14 11:20:16
9เขตฯ 09195195-2018-10-14 11:22:55
10เขตฯ 10103103-2018-10-14 11:28:33
11เขตฯ 11177177-2018-10-14 11:34:02
12เขตฯ 12107107-2018-10-14 11:36:32
13เขตฯ 13519519-2018-10-14 11:37:09
  2,3912,391    100.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง คลินิกเอกชน

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (สถานพยาบาลเอกชน) หมายถึง คลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) ได้รับการตรวจเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และระยะเวลาของกระบวนการขออนุญาตเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชน

ตัวแปร

A = จำนวนคลินิกเอกชนรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (แห่ง)

B = จำนวนคลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอตั้งใหม่ทั้งหมด (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย = สถานพยาบาลเอกชน (รายใหม่) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more