ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 029.3: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)

KPI

-

ร้อยละ 91.45

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 0.00 >= 0.00 >= 40.00 >= 70.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)

#เขตQ3 (>= 40.00)Q4 (>= 70.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01111090.9190.9190.912018-11-07 09:20:41
2เขตฯ 027642.8685.7185.712018-11-07 09:21:22
3เขตฯ 035460.0080.0080.002018-11-07 09:21:17
4เขตฯ 04121191.6775.0091.672018-11-07 09:18:12
5เขตฯ 05151593.33100.00100.002018-11-07 09:21:56
6เขตฯ 0614642.8642.8642.862018-11-07 09:18:16
7เขตฯ 0766100.00100.00100.002018-11-07 09:24:02
8เขตฯ 089988.89100.00100.002018-11-07 09:23:02
9เขตฯ 09911100.00100.00122.222018-11-07 09:18:28
10เขตฯ 108887.5087.50100.002018-11-07 09:19:36
11เขตฯ 11111190.91100.00100.002018-11-07 09:22:24
12เขตฯ 121010100.00100.00100.002018-11-07 09:22:58
13เขตฯ 13----
  117107  91.45      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

AMR เป็นการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management System) ของโรงพยาบาล ซึ่งดำเนินการทั้ง 6 กิจกรรมสำคัญ ดังนี้

กิจกรรม AMR

1 กำหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR

โรงพยาบาลมีคณะกรรมการ AMR* ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย คือ (1) ผู้บริหารโรงพยาบาล (2) แพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการในการจัดการ AMR (3) ประธาน Patient Care Team (PCT) (4) พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (5) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยา (6) เภสัชกร (7) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

* คณะกรรมการ AMR หมายถึง (1) คณะกรรมการ AMR ที่โรงพยาบาลตั้งขึ้นใหม่ หรือ (2) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิม แต่ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเดิมที่มีอยู่ให้ครอบคลุมองค์ประกอบข้างต้น โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาล และแพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการในการจัดการ AMR เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ

2.การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ

 2.1 โรงพยาบาลจัดทำ (1) antibiogram อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ (2) ผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้งและส่งข้อมูล (1) และ (2) มายังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

2.2 โรงพยาบาลจัดทำ (1) ระบบ Lab Alert กรณีพบเชื้อดื้อยาที่สำคัญของโรงพยาบาล (2) รายงานการติดตามเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ได้แก่ Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Enterococcus faecium และ Streptococcus pneumoniae (ข้อมูลปีปฏิทิน 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี) และส่งมายังกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.การควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจัดทำรายงานติดตามปริมาณและค่าใช้จ่ายของยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เช่น กลุ่มยา Carbapenems, cephalosporins, fluoroquinolones, Colistin และ กลุ่ม Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI) เช่น Cefoperazone-Sulbactam, Piperacillin/tazobactam,  Amoxicillin-Clavulanic acid

4.การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจัดทำรายงาน (1) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (point prevalence surveillance) ปีละ 1 ครั้ง (2) อัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนหลักในโรงพยาบาล เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI เดือนละ 1 ครั้ง และ (3) รายการเชื้อก่อโรค และความไวยาของการติดเชื้อแต่ละตำแหน่งที่เป็นปัญหาสำคัญ ปีละ 1 ครั้ง และส่งข้อมูลในข้อ (1)- (3) มายังสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

5. การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงสภาพปัญหา และนำไปสู่มาตรการดำเนินงาน

โรงพยาบาลมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้าน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพปัญหา และนำไปสู่มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่ดำเนินกิจกรรม AMR ตามที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B) x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 70
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more