ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 063.2: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

KPI

-

ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

#เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0185-2018-04-18 14:08:59
2เขตฯ 0253-2018-04-18 14:10:30
3เขตฯ 0354-2018-04-18 14:09:19
4เขตฯ 0485-2018-04-18 14:05:41
5เขตฯ 0585-2018-04-18 14:11:16
6เขตฯ 0687100.00100.002018-04-18 14:05:21
7เขตฯ 0743-2018-04-09 17:00:25
8เขตฯ 0877-2018-04-18 14:07:45
9เขตฯ 0944-2018-04-18 14:06:41
10เขตฯ 1054-2018-04-18 14:06:57
11เขตฯ 1176-2018-04-09 17:03:05
12เขตฯ 1275-2018-04-18 14:13:06
13เขตฯ 13----
  7658    100.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี้

  1. สำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง จำนวน       13 สำนัก/กอง
  2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 76 แห่ง
  3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 878 แห่ง

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย    1) ลักษณะสำคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ โดยดำเนินการในปี 2561- 2565  ดังนี้

  1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร จำนวน 13 ข้อคำถาม และทบทวนทุกปี
  2. ดำเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -2565          ปีละ 6 หมวด

พ.ศ.

ภาคบังคับ

2561

หมวด 1,หมวด 5

2562

หมวด 2,หมวด 4

2563

หมวด 3,หมวด 6

2564

หมวด 1- 6

2565

หมวด 1- 6

 
  1. นำผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ดำเนินการมาจัดทำแผนพัฒนาองค์กร หมวดละ 1 แผน
  2. จัดทำตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดำเนินการตามเกณฑ์หมวด 7
  3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร

ติดตามประเมินผล โดยทีม Internal Audit /กลุ่มพัฒนาระบบริหาร /ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (จังหวัด)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B) x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more