ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 020.2: ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

KPI

-

ร้อยละ 90

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

#เขตQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01151693.7593.752018-04-17 10:25:27
2เขตฯ 02---2018-01-04 14:57:41
3เขตฯ 03---2018-01-04 14:57:41
4เขตฯ 04101283.3383.332018-07-10 10:19:37
5เขตฯ 05---2018-01-04 14:57:41
6เขตฯ 06---2018-01-04 14:57:41
7เขตฯ 07---2018-01-04 14:57:41
8เขตฯ 08---2018-01-04 14:57:41
9เขตฯ 09---2018-01-04 14:57:41
10เขตฯ 10---2018-01-04 14:57:41
11เขตฯ 11---2018-01-04 14:57:41
12เขตฯ 1222100.00100.002018-04-17 10:28:02
13เขตฯ 1300-2018-04-30 14:59:28
  2730  90.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. ผักและผลไม้สด หมายถึง ผักและผลไม้สดตามขอบข่ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด หรือสถานที่จำหน่ายเป้าหมาย แล้วแต่กรณี

2. สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์แกโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์

3. สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดได้รับพัฒนา หมายถึง สถานที่ผลิตตามขอบข่ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตหรือการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ได้รับการพัฒนาตามคู่มือการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด

4. สถานที่ผลิตเป้าหมาย หมายถึง สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดให้เป็นสถานที่ที่จะดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดตามขอบข่ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก

ตัวแปร

A = จำนวนของผักและผลไม้สดที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนของผักและผลไม้สดที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->
Error (#32)

Error (#32)

An internal server error occurred.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

2018-10-17 14:54:18