ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 096: ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้

#เขตผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01--------
2เขตฯ 02--------
3เขตฯ 03--------
4เขตฯ 04--------
5เขตฯ 05--------
6เขตฯ 06--------
7เขตฯ 07--------
8เขตฯ 08--------
9เขตฯ 09--------
10เขตฯ 10--------
11เขตฯ 11--------
12เขตฯ 12--------
13เขตฯ 13--------
  000000       

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

กฎหมาย หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขระดับพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติ
     กฎหมายที่ต้องออกตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่ต้องออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5 เรื่อง คือ

 1.  กฎหมายให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้ยากไร้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. กฎหมายให้บริการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. กฎหมายช่วยเหลือมารดาก่อนและหลังคลอด
 4. กฎหมายหลักประกันสุขภาพ
 5. กฎหมายการแพทย์ปฐมภูมิ

     กฎหมายที่ต้องออกอนุบัญญัติที่เร่งด่วน หมายถึง  กฎหมายประกาศใช้แล้วและต้องออกอนุบัญญัติโดยด่วนประกอบด้วย

 1.  พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
 2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 3. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
 4. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
 5. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
 6. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
 7. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

     กฎหมายที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน หมายถึง ร่างกฎหมายที่ร่างแล้วเสร็จออกไปจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่

 1. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....
 2. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
 3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์บำบัด พ.ศ. ....
 4. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
 5. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....
 6. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....
 7. ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....

          กฎหมายที่ต้องควบคุมติดตาม หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขอื่น

ที่ไม่ใช่กฎหมายที่ต้องออกตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่ต้องออกอนุบัญญัติเร่งด่วนหรือกฎหมาย

ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน

          การแก้ไข หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย การแก้ไขกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการแปลกฎหมายกรณีกฎหมายที่ออก
ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนต้องมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายลงในราชกิจจานุเบกษา กรณีกฎหมายที่ต้องควบคุมติดตามให้สิ้นสุดกระบวนการเมื่อรัฐมนตรีลงนามส่งเรื่องไปสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

           การแปลกฎหมาย หมายถึง การแปลกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขระดับพระราชบัญญัติจาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 39 ฉบับที่ตามรายชื่อแนบท้าย Templet

           การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขได้บัญญัติไว้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

ในปีงบประมาณ 2560 จะบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญรวม 3 ประเด็น คือ

 1. คดีเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์
 2. การโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ
 3. การจัดการกับขยะมูลฝอย
     ทั้งนี้ ตามรายชื่อกฎหมายแนบท้าย Templet นี้
ตัวแปร

A = คะแนนกลุ่ม 1 (คะแนน)

B = คะแนนกลุ่ม 2 (คะแนน)

C = คะแนนกลุ่ม 3 (คะแนน)

D = คะแนนกลุ่ม 4 (คะแนน)

E = คะแนนกลุ่ม 3 (แห่ง)

F = คะแนนกลุ่ม 4 (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย =
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more