ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 019.1: อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

KPI

-

ร้อยละ 1.99

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 2.40 <= 2.40 <= 2.40 <= 2.40

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

#เขตQ1 (<= 2.40)Q2 (<= 2.40)Q3 (<= 2.40)Q4 (<= 2.40)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01179,1014,1472.322.322018-11-27 10:05:53
2เขตฯ 02135,7762,5641.891.892018-11-27 10:05:56
3เขตฯ 0390,5351,5781.741.742018-11-27 10:05:55
4เขตฯ 0491,3202,1232.322.322018-11-27 10:05:47
5เขตฯ 05146,5393,0552.082.082018-11-27 10:05:58
6เขตฯ 06124,1092,9622.392.392018-11-27 10:05:47
7เขตฯ 07138,2272,8512.062.062018-11-27 10:05:50
8เขตฯ 08195,7423,3741.721.722018-11-27 10:06:01
9เขตฯ 09141,9602,8812.032.032018-11-27 10:05:48
10เขตฯ 10112,8432,3282.062.062018-11-27 10:05:51
11เขตฯ 11127,4832,2651.781.782018-11-27 10:05:59
12เขตฯ 12173,8122,8361.631.632018-11-27 10:06:00
13เขตฯ 13----
  1,657,44732,964    1.99      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

   1.1 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ FBS 100 – 125 mg/dl ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ

   1.2 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่      ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วย เบาหวานรายใหม่ และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย <= อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก Pre-DM ไม่เกินร้อยละ 2.40
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more