ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 047: ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง

KPI

-

ร้อยละ 65.37

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 5.00 >= 10.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง

#เขตQ2 (>= 5.00)Q4 (>= 10.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01957275.7952.6375.792018-10-05 11:40:20
2เขตฯ 0225936.0036.0036.002018-10-29 11:23:12
3เขตฯ 03482654.1747.9254.172018-10-11 11:51:35
4เขตฯ 04504386.0034.0086.002018-09-24 16:21:19
5เขตฯ 05452964.4460.0064.442018-10-17 18:28:01
6เขตฯ 06603456.6725.0056.672018-10-01 13:04:14
7เขตฯ 07541220.379.2622.222018-09-06 14:28:28
8เขตฯ 08716669.0135.2192.962018-10-03 15:33:55
9เขตฯ 09846375.0075.002018-06-04 13:55:08
10เขตฯ 10644051.5645.3162.502018-08-30 11:37:52
11เขตฯ 11733649.329.5949.322018-10-19 17:32:51
12เขตฯ 12504070.0054.0080.002018-10-09 16:19:50
13เขตฯ 13----
  719470  65.37      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
 • การดูแลระยะกลาง หมายถึง การดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน (transitional care) ระหว่างหลังภาวะวิกฤติหรือเฉียบพลัน (acute conditions) และการดูแลที่บ้านหรือชุมชน โดยมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน เป็นการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แล้ว (medically stable*) แต่ยังไม่คงที่ถึงกับจะสามารถดูแลโดยศักยภาพ
  ที่บ้านหรือชุมชนโดยทั่วไปได้ดี ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะกลางยังต้องการ
  การดูแลทางการแพทย์ พยาบาลหรือสหสาขาวิชาชีพในสถานพยาบาล (intermediate bed หรือ intermediate ward) โดยการดูแลหลักในช่วงนี้ไม่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทาง หัตถการและเครื่องมือที่ซับซ้อน สามารถทำได้อย่างปลอดภัยในโรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งนี้ เป็นการดูแลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ไม่เกิน
  6 สัปดาห์หรือ 45 วัน**)                               
 • เนื่องจากคำนิยามของการดูแลระยะกลางมีความหลากหลาย การให้ความจำกัดความ ได้คำนึงถึงบริบทของปัญหาและระบบสุขภาพของไทย เลี่ยงความซ้ำซ้อน
  กับระบบบริการเดิมที่มีอยู่โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเตียงและทรัพยากร  หลักฐานทางวิชาการ  บทเรียนจากต่างประเทศและ best practice ในประเทศ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การยอมรับ (acceptability) การเข้าถึงบริการโดยสะดวก เน้นเติมช่องว่างที่ขาดและ
  ความเชื่อมโยงกับระบบที่มีอยู่เดิม เช่น Community-based rehabilitation, ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หรือทีมหมอครอบครัว
 • กลุ่มเป้าหมายในระยะเริ่มต้นพัฒนา จึงเริ่มต้นจากกลุ่มผู้ป่วยหลังภาวะอัมพฤกษ์เฉียบพลัน (post-acute stroke) ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นปัญหาของพื้นที่ทั้งบริบทด้านการบริหารจัดการและความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งจะสามารถบรรเทาได้ด้วยแผนการดูแลและกิจกรรมในการดูแล
  ระยะกลาง

   *ตามมาตรฐานและหลักวิชาการทางการแพทย์หรือความเห็นของแพทย์

** พิจารณาจากระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลัก intensive rehabilitation, บทเรียนจากการพัฒนาในต่างประเทศและ best practice บางกล่ำ, หาดใหญ่, สระบุรี

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลระดับ M และ F ที่ดำเนินงานการดูแลระยะกลาง (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมด (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 10
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more