ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 091: ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อรายประชากร (Health Expenditure percapita)

KPI

-

บาท 0

ค่าเป้าหมาย

100%

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อรายประชากร (Health Expenditure percapita)

#เขตผลการดำเนินงาน (บาท)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  00       

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

รายจ่ายด้านสุขภาพ เป็นรายจ่ายในการให้การบริการด้านสุขภาพทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งรายจ่ายดำเนินงาน และรายจ่ายสะสมทุนจากแหล่งการคลังทั้งภาครัฐ และนอกภาครัฐ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(Gross Domestic Product: GDP) หมายถึง มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่คำนึงว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้า และบริการ จะเป็นทรัพยากรของพลเมืองในประเทศหรือเป็นของชาวต่างประเทศ ในทางตรงข้าม ทรัพยากรของพลเมืองในประเทศแต่ไปทำการผลิตในต่างประเทศก็ไม่นับรวมไว้ในผลิตภัณฑ์ในประเทศ

ตัวแปร

A = บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ (บาท)

B = รายงานจำนวนประชากรกลางปี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด A/B
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more