ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 088: ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

KPI

-

ร้อยละ 104.54

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 50.00 >= 75.00 >= 95.50

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

#เขตQ1 (>= 25.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 95.50)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 041,500,0001,568,09626.5552.0177.64104.54104.542017-11-13 14:32:14
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  1,500,0001,568,096    104.54      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญจำเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการและการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้งของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น ซึ่งในที่นี้เรียกว่า ผู้ป่วยฉุกเฉิน และได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ประชากรเป้าหมายปี 2560 = 1,500,000 ราย

ประชากรเป้าหมายปี 2561 = 1,550,000 ราย

ประชากรเป้าหมายปี 2562 = 1,600,000 ราย

ประชากรเป้าหมายปี 2563 = 1,650,000 ราย

ประชากรเป้าหมายปี 2564 = 1,700,000 ราย

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานในแต่ละจังหวัดที่บันทึกในระบบ ITEMS (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่เป็นเป้าหมายปี 2560 = 1,500,000 ราย (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more