ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 084: ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))

KPI

-

ร้อยละ 97.54

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 50.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))

#เขตQ2 (>= 30.00)Q4 (>= 50.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 0489687497.5497.542017-06-29 16:25:18
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  896874  97.54      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

Health Information Exchange (HIE) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานในระบบสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้ป่วยและการจัดการระบบสุขภาพ

ข้อมูลในการแลกเปลี่ยน หมายถึง ข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ที่มีในคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ (HDC) ตามขอบเขตที่คณะกรรมการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Records (PHRs)) กำหนด เช่น ข้อมูลบุคคล  ข้อมูลการได้รับวัคซีน  ข้อมูลการฝากครรภ์ เป็นต้น

หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ (หน่วยบริการ)

B = จำนวนหน่วยบริการทั้งหมด (กำหนดเป้าหมายแต่ละปี) (หน่วยบริการ)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50%
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more