ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 072: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 100.00 <= 6.00 <= 6.00 <= 6.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

#เขตQ1 (<= 100.00)Q2 (<= 6.00)Q3 (<= 6.00)Q4 (<= 6.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011020-2018-08-24 14:44:03
2เขตฯ 02470-2018-08-24 14:44:58
3เขตฯ 03540-2018-08-24 14:46:13
4เขตฯ 04719-2018-08-24 14:47:48
5เขตฯ 05660-2018-08-24 14:49:15
6เขตฯ 06730100.000.002018-08-24 14:50:46
7เขตฯ 07770-2018-08-24 14:51:36
8เขตฯ 08882-2018-08-24 14:52:48
9เขตฯ 09890-2018-08-24 14:53:27
10เขตฯ 10710-2018-08-24 14:54:24
11เขตฯ 11801-2018-08-24 14:55:33
12เขตฯ 12781-2018-08-24 14:56:44
13เขตฯ 13----
  89613    0.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้ป

ประเภทดัชนี้ชี้วัด

​น้ำหนักความรุนแรงของความเสี่ยง(Risk Score)

คำอธิบาย

1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์

 

กลุ่มแสดงความคล่องสภาพสินทรัพย์

    1.1 CR < 1.5

1

CR = สินทรัพย์หมุนเวียน /หนี้สินหมุนเวียน

    1.2 QR < 1.0

1

QR = เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้ /หนี้สินหมุนเวียน

    1.3 Cash < 0.8

1

Cash Ratio = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด /หนี้สินหมุนเวียน

2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน

 

กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน

     2.1 แสดงฐานะทางการเงิน (ทุนหมุนเวียน)  NWC < 0

1

เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน หัก หนี้สินหมุนเวียน

     2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ (รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0

1

ผลประกอบการสุทธิ = รายได้ -ค่าใช้จ่าย

3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง มี 2 มิติ

 

กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงิน

      3.1 มิติ NWC หรือทุนหมุนเวียน ที่เพียงพอรับภาระการขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือน (กรณี NWC เป็นบวก & มี NI ติดลบ)

 

กลุ่มแสดงเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรงสามารถดูได้ทั้ง 2 มิติ

            a) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอาจหมด > 6 เดือน

0

เนื่องจากทั้ง 2 มิติ มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของหน่วยบริการ

            b) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้ > 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน

1

* กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แต่มีผลการดำเนินงานขาดทุน หรือ

            c) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้ < หรือ = 3 เดือน

2

 

      3.2 มิติ ผลกำไรจากการดำเนินการ เพียงพอกับภาระหนี้สินหมุนเวียน (กรณี NWC ติดลบ & มี NI เป็นบวก)

 

 

          a) ผลกำไร สามารถปรับ NWC เป็นบวก > 6 เดือน

2

*กรณีมีกำไรจากผลการดำเนินงาน แต่ขาดเงินทุนหมุนเวียน 

          b) ผลกำไร สามารถปรับ NWC เป็นบวก > 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือน

1

 

          c) ผลกำไร สามารถปรับ NWC เป็นบวก < หรือ = 3 เดือน

0

 

      3.3 กรณี NWC ติดบวก & มี NI เป็นบวก

0

 

      3.4  กรณี NWC ติดลบ & มี NI เป็นลบ

2

 

 การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยกำหนดให้หน่วยบริการที่ได้ 7 คะแนน มีความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด        

ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการประเมินสถานะทางเงินมีความถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นได้

          การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561

  1. มาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง                                                                      

                    : บทบาทของเขต จังหวัด และ หน่วยบริการ

                     : แผนงาน/กิจกรรม  

                     : ผลผลิต/ผลลัพธ์

          2.   การบริหารและกำกับแผนการเงิน (PlanFin)

          3.   เครื่องมือในการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการกำกับและรายงาน

มาตรการ

                   มาตรการที่ 1: การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)

                   มาตรการที่ 2: ติดตามกำกับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management)

                   มาตรการที่ 3: สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)

                   มาตรการที่ 4: พัฒนาการบริหารระบบบัญชี  (Accounting Management)

                   มาตรการที่ 5: พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network & Capacity Building)

มาตรการขับเคลื่อน

แนวทางการดำเนินงาน

เป้าหมาย

มาตรการที่ 1:

การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)

 

1.1 มีการจัดสรรเงินให้หน่วยบริการมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
1.2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ
1.3 เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลความเพียงพอของการจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ

1.1 ร้อยละของหน่วยบริการ
มีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับแผนทางการเงิน (Planfin)

ค่าเป้าหมาย:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 

 

 

มาตรการ 2: ติดตามกำกับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management)

   2.1 ทุกหน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงินปี 2560

   2.2 วางระบบเฝ้าระวังตามแผนทางการเงินหน่วยบริการ (รายเดือน)

   2.3 ควบคุมกำกับด้วยเปรียบเทียบแผนการเงินกับผลการดำเนินงาน         (ไตรมาส)

2.1 ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่าง ของแผนและผลของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้และค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ำกว่าแผนได้ไม่เกิน  ร้อยละ 5)

ค่าเป้าหมาย:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 

 

มาตรการ 3: สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)

3.1 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จากการดำเนินงาน

     - ประเมิน/ควบคุมสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                            ค่าตอบแทน) เปรียบเทียบกับหน่วยบริการกลุ่มระดับเดียวกัน 20 กลุ่ม (HGR)

     - ประเมินรายได้ค่ารักษาพยาบาลทุกประเภทสิทธิ เปรียบเทียบกับหน่วยบริการกลุ่มระดับเดียวกัน 20 กลุ่ม (HGR)

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

     - พัฒนาและใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

     - ประเมิน/ควบคุมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

     - ประเมินและควบคุมประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้ ลูกหนี้ สินค้าคงคลัง และค่าตอบแทนค้างจ่าย

3.1 ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมิน > 4 ตัว (มากกว่า ระดับ B-) จากเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน 7 ตัว

ค่าเป้าหมาย:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

 

มาตรการที่ 4: พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)

4.1 พัฒนาระบบบัญชีให้ได้มาตรฐาน

4.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชี

4.3 พัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการเงินการคลังสำหรับผู้บริหาร                         (Executive Information System: EIS)

4.4 พัฒนาการนำข้อมูลการเงินหน่วยบริการเข้าระบบ GFMIS

 

4.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่มีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

ค่าเป้าหมาย: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90(อิเล็กทรอนิกส์)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

(ผู้ตรวจสอบบัญชี)

 

4.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็นศูนย์
ต้นทุนนำข้อมูลเงินนอกงบประมาณ
เข้าระบบ GFMIS

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

มาตรการ 5: พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network & Capacity Building)

 

5.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการเงิน (CFO)

5.2 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)

  

5.1 ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินการคลัง (CFO และ Auditor) ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินการคลังที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 

มาตรการที่ 1 :

การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)

ระดับ

แผนงาน/กิจกรรม

ผลผลิต/ผลลัพธ์

เขต

1.ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวงกำหนดรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการปรับเกลี่ยตามปัญหาและบริบทของพื้นที่

2.มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือหน่วยบริการ (CF)            

3.พัฒนารูปแบบการจัดสรรเงินในเขต 

4.พัฒนาหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย

1. มีหลักเกณฑ์การปรับเกลี่ยระดับเขต 

 

 

 

2. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือหน่วยบริการ (CF)      

3. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน/ชดเชยเงิน UC                 

 

จังหวัด

1.มีหลักเกณฑ์ในการปรับเกลี่ยวงเงินตามที่เขตกำหนด    

2.ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวง/เขต กำหนด

3.ติดตามการจัดสรรงบประมาณ/ชดเชยตามเวลาที่กำหนด

1.หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน UC ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด           

2.รายงานผลการจัดสรรเป็นรายไตรมาสและผลการจ่ายชดเชยเป็นรายเดือน

 

หน่วยบริการ

1.มีคณะกรรมการการเงินการคลังระดับหน่วยบริการจัดสรรเงินให้กับรพ.แม่ข่ายและลูกข่าย
2.คณะกรรมการฯ มีแนวทางและแผนผังการจัดสรรเงินในรพ.แม่ข่ายและลูกข่ายตามที่ส่วนกลาง/เขต กำหนด        

3. คณะกรรมการมีการจัดทำตัวเลขรายได้และรายจ่ายขั้นต่ำทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย

1.หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน UC  

 

2.รายงานผลการจัดสรรเป็นรายไตรมาสและผลการจ่ายชดเชยเป็นรายเดือน

 

3.มีแนวทางและแผนผังการจัดสรรเงินทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย

 

4. มีตัวเลขทั้งรายได้และรายจ่ายขั้นต่ำทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย

 

มาตรการที่  2 :

ติดตามกำกับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management)

ระดับ

แผนงาน/กิจกรรม

ผลผลิต/ผลลัพธ์

เขต

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนทางการเงินตามกระทรวงกำหนด                                       2. วิเคราะห์ภาพรวมการจัดทำแผนทางการเงินและความเสี่ยงของหน่วยบริการในเขต (PlanFin Analysis)

3. ตรวจ อนุมัติ กำกับ ติดตามแผนและผลทางการเงิน  (7 แผน) ของจังหวัด

1.มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนทางการเงินตามกระทรวงกำหนด

2.ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการจัดทำแผนทางการเงินและความเสี่ยงของหน่วยบริการในเขต (PlanFin Analysis)

3.ผลการตรวจ อนุมัติ มีแผนการกำกับ ติดตามแผนและผลทางการเงิน  (7 แผน) ของจังหวัด

จังหวัด

1. กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำแผนทางการเงินตามกระทรวงกำหนด                                            2. ตรวจสอบการจัดทำแผนทางการเงินและความเสี่ยงของหน่วยบริการในจังหวัด
3. ตรวจ อนุมัติ ปีละ 2 ครั้ง กำกับ ติดตามแผนและผลทางการเงิน  (7 แผน) รายเดือน

1.มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำแผนทางการเงินตามกระทรวงกำหนด           

2.มีแผนทางการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ของหน่วยบริการในจังหวัด

3.ผลการตรวจ อนุมัติ ปีละ 2 ครั้ง กำกับ ติดตามแผนและผลทางการเงิน  (7 แผน) รายเดือน

หน่วยบริการ

1.  จัดทำแผนทางการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของ  เขต/ จังหวัด                                         2. บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย                              

3. กำกับ ติดตามแผนและผลทางการเงิน รายเดือน ( 7 แผน)

1. หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 )

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

 2.หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 (ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ำกว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 )

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

 

มาตรการที่  3 :

สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)

ระดับ

แผนงาน/กิจกรรม

ผลผลิต/ผลลัพธ์

เขต

1.มีแนวทางการจัดซื้อร่วมระดับเขต

2.มีแนวทางการบริหารจัดการค่าตอบแทนร่วมกับการบริหารด้านการเงินการคลัง

3.ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 7 ตัว ในการการกำกับ

4.แผนประเมินประสิทธิภาพFAI
(ไขว้จังหวัด)

5.วางระบบเฝ้าระวังและการตรวจเยี่ยมพื้นที่

1.ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้

 

2.มีแนวทาง หลักเกณฑ์ในการบริหารค่าตอบแทนระดับเขต

 

3.การประเมินตามดัชนีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 7 ตัว ทุกรายไตรมาส 

4.ประเมินประสิทธิ (FAI) ทุกราย  ไตรมาส       

5.มีระบบเฝ้าระวังและแผนการ ตรวจเยี่ยม

จังหวัด

1.มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต

2.การบริหารจัดการค่าตอบแทนร่วมกับการบริหารด้านการเงินการคลัง

3.ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 7 ตัว ในการการกำกับ

4.ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) (ไขว้จังหวัด)

5.การเฝ้าระวังและการตรวจเยี่ยมพื้นที่

1.ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้

2.ใช้แนวทาง หลักเกณฑ์ในการบริหารค่าตอบแทนหน่วยบริการ

 

3.หน่วยบริการทุกแห่งได้รับการประเมินตามดัชนีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 7 ตัว 

4.หน่วยบริการทุกแห่งได้ประเมินประสิทธิ (FAI)       

5.แผนการตรวจเยี่ยมพื้นที่มี    ความเสี่ยง วิกฤติ

หน่วยบริการ

1. มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต

2. มีการบริหารจัดการค่าตอบแทนร่วมกับการบริหารด้านการเงินการคลัง                

3. ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 7 ตัว                           

4. ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) (ไขว้จังหวัด)

1.ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้

2.ใช้แนวทาง แนวทางหลักเกณฑ์ในการบริหารค่าตอบแทนระดับหน่วยบริการ           

3.ได้รับการประเมินตามดัชนีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 7 ตัว                                              

4.ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ  (FAI)

 

มาตรการที่  4 :

พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)

 ระดับ

แผนงาน/กิจกรรม

ผลผลิต/ผลลัพธ์

เขต

1.ควบคุม กำกับติดตาม การจัดทำบัญชีของหน่วยบริการให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. ควบคุม กำกับติดการส่งข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา       

3.จัดทำแผนการตรวจสอบบัญชีของหน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัด

1.ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพทุกเดือน  

2.แผนการตรวจสอบบัญชีของหน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัด

3. รายผลการตรวจสอบบัญชีของหน่วยบริการ                                

 

จังหวัด

1.ควบคุม กำกับติดตาม การจัดทำบัญชีของหน่วยบริการให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. ติดตามผลการประเมินคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการและนำมาพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์

3. ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานด้านบัญชี     

1.กำกับ ติดตามการส่งรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาทุกเดือน

2. ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินรายเดือน

 

หน่วยบริการ

1.จัดทำบัญชีให้เป็นไปตามคู่มือของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.ส่งรายงานข้อมูลงบทดลองให้เป็นตามแนวทางที่กำหนด

3. รวบรวมเอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

 

1.ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพรายเดือน

2. งบการเงินผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีปีละ 1 ครั้ง

 

มาตรการที่  5 :

พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network & Capacity Building)

ระดับ

แผนงาน/กิจกรรม

ผลผลิต/ผลลัพธ์

เขต

1. แผนการประชุม CFO เขต

2. แผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงินการคลังร่วมกับกระทรวง                

3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพCFOและAuditor ในระดับเขตร่วมกับกระทรวง   

 

1.มีการประชุม CFO เขต 

รายไตรมาส

2.มีแผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงินการคลังร่วมกับกระทรวง                            

3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพCFOและAuditorร่วมกับกระทรวง   

จังหวัด

1. แผนการประชุม CFO จังหวัด

2.แผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงินการคลังร่วมกับกระทรวง/เขต

3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพCFOและAuditor ในระดับจังหวัด   

1.มีการประชุม CFO จังหวัด รายไตรมาส

2.มีแผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงินการคลังร่วมกับกระทรวง/เขต                                       3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพCFO   และAuditor ในระดับจังหวัด

หน่วยบริการ

1. แผนการประชุม CFO ระดับ CUP

2.แผนการอบรมผู้บริหารหน่วยบริการ    

3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ ทีม CFOของหน่วยบริการ เช่นหัวหน้าฝ่ายบริหาร นักบัญชี เป็นต้น

1.มีการประชุม CFO ระดับ CUP รายไตรมาส

2.มีแผนการอบรมผู้บริหารหน่วยบริการ  

3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ ทีม CFOของหน่วยบริการ เช่นหัวหน้าฝ่ายบริหาร นักบัญชี เป็นต้น

 

การบริหารและกำกับแผนการเงิน  PlanFin

ระดับ

การบริหารและกำกับแผนการเงิน  PlanFin

เขต

1.เขตต้องมีการกำหนดแนวทางในการบริหารการเงินการคลังการจัดทำ PlanFin ให้จังหวัดนำไปสู่การปฏิบัติ

2.เขตต้องตรวจสอบและอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการมีให้  มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และให้หน่วยบริการปรับแผนให้ไปตามแนวทางในข้อ 1 และ การอนุมัติ

3.เขตต้องชี้หน่วยบริการที่มีความเสี่ยงทางการเงิน ตามผลการวิเคราะห์ตาราง PlanFin Analysis และ ความเสี่ยงการเงิน เพื่อให้จังหวัดกำกับ   เฝ้าระวังตามมาตรการการเงินการคลังของเขต

4.เขตต้องเป็นที่ปรึกษาด้านปัญหา อุปสรรค และให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้านการเงินการคลังในการบริหาร PlanFin 

จังหวัด

1.จังหวัดต้องมีการกำกับ PlanFin หน่วยบริการ ควบคู่กับรายงานงบการเงิน  วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน และ มีระบบรายงานเขต

2.จังหวัดต้องมีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม กำกับในกลุ่มหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์ตารางPlanFin Analysis โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีEBITDA ลบ , มีการลงทุนมากกว่า 20% EBITDA และฐานะเงินทุนสำรองน้อย (ติดลบ) การบริหาร PlanFin จะบริหารความเสี่ยงไม่ให้เป็นระดับ 7 

3.จังหวัดต้องให้หน่วยบริการใช้แผนปรับประสิทธิภาพ จัดทำ Business Plan ช่วยในการปรับ EBITDA จากลบ พัฒนาให้ EBITDA บวก เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินงาน ลงทุน และ เพิ่มเงินทุนสำรอง

4.จังหวัดต้องวางแผนลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในกลุ่มหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk) และมีปัญหาในด้านบริหารจัดการ PlanFin มีวิกฤติการเงิน

ตลอดจน การปฏิบัติตาม LOI และ มีระบบรายงานเขต

หน่วยบริการ

1.จัดทำแผนทางการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของเขต/ จังหวัด                                        

2.บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย                              

3.กำกับ ติดตามแผนและผลทางการเงินรายเดือน ( ทั้ง 7 แผน) ให้มีผลต่างของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5

  3.1 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 )

  3.2 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 (ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ำกว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 )

 

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติ ทางการเงิน (หน่วยบริการ)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วย บริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (หน่วยบริการ)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= รอบ 3 เดือน หน่วยบริการมีแผนทางการเงิน (Planfin) ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 100 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ 6
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more