ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 071: ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

KPI

-

ร้อยละ 31.77

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 20.00 >= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

#เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 018,21611,36438.6672.3072.302018-05-01 09:19:06
2เขตฯ 023,83319,51617.2819.6419.642018-05-01 09:24:26
3เขตฯ 031,9359,92117.9919.5019.502018-05-01 09:23:18
4เขตฯ 046,60752,73310.6312.5312.532018-05-01 15:43:06
5เขตฯ 057,9129,88165.6080.0780.072018-05-01 09:27:48
6เขตฯ 065,56825,71416.3721.6521.652018-05-01 15:44:09
7เขตฯ 074,8273,475120.16138.91138.912018-05-01 09:12:01
8เขตฯ 084,5865,69653.0280.5180.512018-05-01 09:40:21
9เขตฯ 096,29812,05241.7052.2652.262018-05-01 15:45:34
10เขตฯ 104,3418,69735.4849.9149.912018-05-01 09:14:14
11เขตฯ 115,81925,99519.1722.3922.392018-05-01 09:35:51
12เขตฯ 126,19923,16019.4326.7726.772018-05-01 09:39:44
13เขตฯ 13----
  66,141208,204    31.77      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ประชากร หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในประเทศไทย

การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแล้วผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไวซึ่งไม่รวมผู้ป่วยส่งต่อ (Refer)

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->