ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 055: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 66.42

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
>= 60.00 >= 85.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ2 (>= 60.00)Q3 (>= 85.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0111,3095,72650.6350.632018-04-20 15:30:45
2เขตฯ 02850850100.00100.002018-04-20 15:30:57
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 048,0026,05075.6175.612018-04-20 15:32:36
5เขตฯ 055,4474,87689.5289.522018-04-20 15:33:01
6เขตฯ 0617,92011,47164.0164.012018-04-20 15:33:20
7เขตฯ 0784031036.9036.902018-04-20 15:33:30
8เขตฯ 0820415274.5174.512018-04-20 15:33:42
9เขตฯ 0918,89613,69372.4772.472018-04-20 15:34:00
10เขตฯ 106,6594,61769.3369.332018-04-20 15:34:13
11เขตฯ 115,7723,23956.1256.122018-04-20 15:34:27
12เขตฯ 1215,2749,56962.6562.652018-04-20 15:34:42
13เขตฯ 13----
  91,17360,553  66.42      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

สถานการณ์ปัญหาด้านกำลังคน

  ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพ ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับภูมิภาคของประเทศ ส่งผลต่อการบริการประชาชนที่ไม่ครอบคลุม ในขณะที่ประเทศกำลังปฏิรูประบบบริการสุขภาพ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความสำคัญและจำเป็น

  ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้กำหนดให้ ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

 1. จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยวางแผนบริหารอัตรากำลังให้ครอบคลุมกิจกรรมดังนี้
  1. การวางแผนอัตรากำลัง
  2. พัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
  3. บริหารบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก
  4. การสร้าง/พัฒนาข้าราชการเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร
  5. การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากร
  6. การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ตลอดจนทำให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่นการบรรยาย การฝึกอบรมเป็นต้น และแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การสอนแนะ(Coaching) และการสอนงานอย่างใกล้ชิด

บุคลากร  หมายถึงบุคลากร 5 กลุ่ม ดังนี้

1.บุคลากรวิชาชีพ  (Health professionals) มี 7 สายงาน   ได้แก่  แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข

2.บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied  Health professionals)ได้แก่

  2.1  บุคลากรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน  ได้แก่ นักรังสีการแพทย์

นักกิจกรรมบำบัด  นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา  นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟิสิกส์รังสี และแพทย์แผนไทย

  2.2  บุคลากรอื่น มี 7 สายงาน ได้แก่ นักวิชาการทันตสาธารณสุข  นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา

3. บุคลากรสนับสนุน  (Associates Health personal) ประกอบด้วย เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ   เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

4.บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) ประกอบด้วย นักวิชาการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นักสถิติ  นักวิชาการ/เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ 

5.บุคลากรผู้ทำหน้าที่บริหารงาน ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น

ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด  หมายถึง จำนวนบุคลากรทั้ง 5 กลุ่มที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546 มาตรา 47  เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนบริหารอัตรากำลังของเขตสุขภาพ

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในปีที่วัดผล (คน)

B = จำนวนบุคลากรเป้าหมายที่กำหนด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more