ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 050: อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

KPI

-

ร้อยละ 2.04

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
<= 12.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:06)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

#เขตQ4 (<= 12.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0159127,9082.122.122018-11-27 10:06:25
2เขตฯ 0297526,8313.633.632018-11-27 10:06:26
3เขตฯ 0344911,6403.863.862018-11-27 10:06:26
4เขตฯ 0442434,2931.241.242018-11-27 10:06:19
5เขตฯ 0562322,7442.742.742018-11-27 10:06:28
6เขตฯ 0667023,6222.842.842018-11-27 10:06:19
7เขตฯ 0741630,7521.351.352018-11-27 10:06:23
8เขตฯ 081,04282,0111.271.272018-11-27 10:06:29
9เขตฯ 0938922,2671.751.752018-11-27 10:06:20
10เขตฯ 1033811,9212.842.842018-11-27 10:06:23
11เขตฯ 1139213,9612.812.812018-11-27 10:06:28
12เขตฯ 1247325,1451.881.882018-11-27 10:06:29
13เขตฯ 13----
  6,782333,095 2.04      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ)
หมายถึง
ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Disaster)

แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)” ได้แก่ EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพื่อสร้าง “ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival)” ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมีเป้าประสงค์ 1) เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันได้ (Preventable Death) จากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน                3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

การพัฒนา ECS ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ

“ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น Triage Level 1 และ 2

“การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง (คน)

B = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 12
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more