ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 045: อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 0.18 >= 0.35 >= 0.53 >= 0.70

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

#เขตQ1 (>= 0.18)Q2 (>= 0.35)Q3 (>= 0.53)Q4 (>= 0.70)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2017-11-23 10:22:45
2เขตฯ 02---2017-11-23 10:22:45
3เขตฯ 03---2017-11-23 10:22:45
4เขตฯ 04---2017-11-23 10:22:45
5เขตฯ 05---2017-11-23 10:22:45
6เขตฯ 06---2017-11-23 10:22:45
7เขตฯ 07---2017-11-23 10:22:45
8เขตฯ 08---2017-11-23 10:22:45
9เขตฯ 09---2017-11-23 10:22:45
10เขตฯ 10---2017-11-23 10:22:45
11เขตฯ 11---2017-11-23 10:22:45
12เขตฯ 12---2017-11-23 10:22:45
13เขตฯ 13----
  00           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
  • ผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual brain death donor) = ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองตายครบถ้วนตามกระบวนการที่แพทยสภากำหนดและญาติลงนามยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอร์มของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด และ ได้มีการลงมือผ่าตัดนำอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งออกเพื่อการนำไปปลูกถ่าย
  • จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน รพ. จากทุกสาเหตุ ในปีงบประมาณ 2560

หมายเหตุ :

                   ไม่ควรใช้จำนวนการปลูกถ่ายไตดังเช่นที่ผ่านมาในการขับเคลื่อน เนื่องจากการปลูกถ่ายไตและอวัยวะอื่นๆส่วนใหญ่ทำใน รพ.มหาวิทยาลัย และในแต่ละเขตและจังหวัดมีศักยภาพในการปลูกถ่ายอวัยวะแตกต่างกันมาก ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ควรขับเคลื่อนด้วยการติดตามจำนวน organ donation จากผู้ป่วยสมองตาย โดยจำนวน organ donation จะส่งผลต่อจำนวนการปลูกถ่ายอวัยวะในระดับประเทศโดยตรง เพราะอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายจะถูกจัดสรรให้กับศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะทั่วประเทศ

ตัวแปร

A = จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual donor) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน รพ. จากทุกสาเหตุ ในปีงบประมาณ 2560 (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 0.7 : 100
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more