ตัวชี้วัดระดับเขต

ตัวชี้วัดที่ 038: ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้

KPI

-

ร้อยละ 98.72

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้

#เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01262173.0873.087.6980.772018-08-24 11:44:19
2เขตฯ 0247462.1312.7795.7417.0297.872018-10-24 14:25:16
3เขตฯ 03---2018-05-13 00:12:33
4เขตฯ 04615993.4493.4496.7296.7296.722018-09-25 16:20:02
5เขตฯ 05---2018-05-13 00:12:33
6เขตฯ 066767100.00100.00100.00100.00100.002018-10-25 10:26:37
7เขตฯ 076464100.00100.00100.00100.00100.002018-10-01 08:55:31
8เขตฯ 087676100.00100.00100.00100.00100.002018-10-04 15:04:25
9เขตฯ 098181100.00100.00100.00100.002018-08-03 10:42:50
10เขตฯ 106363100.00100.00100.00100.00100.002018-08-21 12:02:53
11เขตฯ 116565100.00100.00100.00100.00100.002018-05-13 00:17:07
12เขตฯ 127575100.00100.00100.002018-05-13 00:20:35
13เขตฯ 13----
  625617    98.72      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก   (ST Elevated Myocardial Infarction)

รพ.ในระดับ F2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนชนาดกลาง มีขนาดเตียง 30 –90 เตียง  มีแพทย์เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 2–5 คน ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง    มีบริการผู้ป่วยใน มีห้องผ่าตัด มีห้องคลอด รองรับผู้ป่วยและผู้ป่วยในของแต่ละอำเภอ สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิของแต่ละอำเภอ

Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิ่มเลือด เช่น Streptokinase, Tenecteplase เป็นต้น

กลวิธีดำเนินงาน

     ดำเนินการเพิ่มศักยภาพ รพ.ในตั้งแต่ระดับ F2 ทุกแห่ง ให้สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ มียาใช้ได้ตลอดเวลา และไม่เก็บไว้จนยาหมดอายุ

ตัวแปร

A = รพ.ระดับ F2 ในเขตที่และ F2 ขึ้นไปที่มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI ในเขตบริการนั้น (แห่ง)

B = รพ. ระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปทั้งหมดในเขตนั้น (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more