ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 078: ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 89.37

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 50.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 016,5516,306-2017-10-03 13:08:17
2เขตฯ 026,9875,727-2017-10-03 13:13:00
3เขตฯ 0313,99412,649-2017-10-03 12:41:18
4เขตฯ 049,3259,227-2017-10-03 13:09:00
5เขตฯ 0519,32818,046-2017-10-03 13:10:00
6เขตฯ 0611,30910,00389.3789.372017-11-07 10:22:37
7เขตฯ 073,4863,244-2017-10-03 13:09:34
8เขตฯ 0815,97015,329-2017-10-03 13:09:39
9เขตฯ 0980,55676,576-2017-10-03 13:09:10
10เขตฯ 1012,34011,463-2017-10-03 13:09:19
11เขตฯ 1132,55130,363-2017-10-03 13:10:10
12เขตฯ 1210,3789,365-2017-10-03 13:10:19
13เขตฯ 13----
  222,775208,298    89.37      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง ครอบครัวที่มี อสค. ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ และสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง โดย

1. อสค. แสดงบทบาท ได้แก่ (1) เป็นแกนนำปฏิบัติตนด้านสุขภาพที่มีพฤติกรรม เป็นแบบอย่างให้ครอบครัว และเป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง (2) ถ่ายทอดความรู้ให้คนในครอบครัวตนเองและช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (3) ประสานงานพัฒนาสุขภาพครอบครัว และเป็นเครือข่ายกับ อสม. โดยไม่ซ้ำซ้อนบทบาทกัน

2. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ (1) คุมความดัน เบาหวาน (2) คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม คือ กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้ำเปล่า (3) ดูแลการกินยาให้ตรงเวลา และพาไปพบแพทย์ตามนัด (4) ออกกำลังกายเช่น ออกกำลังกายด้วยยางยืด (5) บำรุงรักษาจิตใจ และมีผลจากการปฏิบัติทั้ง 5 กิจกรรมของคนในครอบครัว เช่น สมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะไตเรื้อรัง  ลดระยะการป่วยจากระยะที่ 4 เป็นระยะที่ 3 หรืออยู่ในภาวะคงที่ระยะที่ 4

อาสาสมัครประจำครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่ละครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร อสค. ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง

กรณีที่ครอบครัวนั้นอยู่คนเดียวและอยู่ในภาวะพึ่งพิงอาจคัดเลือกเพื่อนบ้านให้เข้ารับการอบรมและทำหน้าที่ อสค. ให้ครอบครัวนั้นได้

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ครอบครัว)

B = จำนวนครอบครัวเป้าหมาย (ครอบครัว)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more