ตัวชี้วัดระดับเขต

ตัวชี้วัดที่ 032: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

KPI

-

ร้อยละ 92.15

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

#เขตQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01723066.6741.672018-10-30 15:18:01
2เขตฯ 024747100.0019.15100.002018-10-24 12:10:19
3เขตฯ 03544175.9375.932018-04-09 14:54:26
4เขตฯ 047272100.00100.00100.002018-09-25 16:16:42
5เขตฯ 05666292.4293.9493.942018-09-24 13:41:54
6เขตฯ 06736791.7891.7891.782018-10-25 10:03:44
7เขตฯ 07777598.7097.4097.402018-10-01 09:03:16
8เขตฯ 088888100.00100.00100.002018-10-04 15:05:59
9เขตฯ 098989100.00100.002018-04-20 10:45:54
10เขตฯ 107070100.00100.00100.002018-08-22 10:38:40
11เขตฯ 118080100.00100.002018-04-09 15:40:03
12เขตฯ 12787798.7298.722018-03-20 13:01:16
13เขตฯ 13----
  866798  92.15      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายตามแนวทางการดูแลแบบประคับประคองเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดูแลให้ครอบคลุมเรื่อง Body, Mind, Psychosocial and Spiritual support และบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการรบกวนต่างๆ (Symptoms Control) โดยมีผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Patient and Family Center) มุ่งเน้นกิจกรรม Family meeting, Advance care plan เป็นต้น

ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี หมายถึงผู้ป่วยในปีที่คำนวณ ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ของสถานพยาบาลนั้นๆ พบว่าต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
(หน่วยนับเป็นคน)
หมายเหตุ วิธีนับ การได้รับการดูแลตามแนวทาง ในข้อ 1.1 ให้ประเมินจาก ผู้ป่วยและ/หรือครอบครัวได้รับข้อมูลระยะของโรค และ/หรือ ได้รับการเตรียมและส่งต่อกลับชุมชนเพื่อการดูแลต่อเนื่อง เป็นอย่างน้อย  (การเก็บข้อมูล นับจำนวนคน ที่เป็นรายใหม่ในปี)

กลุ่มโรคที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (เป็นอย่างน้อย) ผู้ป่วยระยะท้าย เช่น

 1. โรคมะเร็ง
 2. Neurological Disease /Stroke
 3. โรคไตในระยะที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy) และกลุ่มที่มีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเข้าสู่ภาวะคุกคามต่อชีวิต การรักษาเป็นไปเพื่อประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต
 4. Pulmonary and Heart Disease
 5. Multiple Trauma Patient
 6. Infectious Disease HIV/AIDS
 7. Pediatric       
 8. Aging /Dementia

โดยมี Criteria ของผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะ Palliative Care (หรือตามแนวทางการรักษาของหน่วยงานนั้น) เช่น

 1. ผู้ป่วยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจำวันนั่งหรือนอนมากกว่า          ร้อยละ 50 ของวันต้องพึ่งพิงมากขึ้น
 • การประเมินสมรรถนะอาจใช้ PPS ≤ร้อยละ 50 หรือ
 • การประเมิน Functional Assessment ได้แก่ Karnofsky Score (KPS)                ≤ ร้อยละ 50 หรือ ECOG ≥ 3 เป็นต้น

      2. Multiple Co-morbidity ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความสำคัญ

      3. โรคอยู่ในระยะลุกลาม ไม่คงตัว มีอาการซับซ้อนที่ไม่สุขสบายมาก

      4. Terminal Delirium

      5. Cachexia, น้ำหนักลดต่อเนื่อง,Serum albumin < 2.5 mg/dl ต่อเนื่อง

      6. Persistent  Hypercalcemia

      7. ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

      8. ผู้ป่วย/ครอบครัวเลือกที่จะไม่รักษาตัวโรคต่อไปอย่างเต็มที่

      9. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างไม่คาดหมายบ่อยครั้ง

      10. มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ เช่น การล้มรุนแรง ภาวะสูญเสีย การรับเข้าดูแลในสถานพยาบาล/บริบาล

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาล (ระดับ A,S,M,F) ดำเนินการผ่านระดับความสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนดในวิธีการประเมินผล (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด(ระดับ A,S,M,F)ในเขตสุขภาพ (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F)มีการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์(ผ่านตามขั้นตอนการประเมินผล)
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->