ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 025: ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

KPI

-

ร้อยละ 95.36

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 36.00 >= 36.00 >= 36.00 >= 36.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

#เขตQ1 (>= 36.00)Q2 (>= 36.00)Q3 (>= 36.00)Q4 (>= 36.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0100-2018-10-03 14:41:05
2เขตฯ 0200-2018-10-03 14:41:28
3เขตฯ 03283190.3290.322018-10-16 17:29:19
4เขตฯ 046969100.00100.002018-10-16 17:30:13
5เขตฯ 05575898.2898.282018-10-03 17:10:56
6เขตฯ 06788393.9893.982018-10-03 17:00:38
7เขตฯ 071010100.00100.002018-10-03 17:11:55
8เขตฯ 0800-2018-10-03 14:42:30
9เขตฯ 092828100.00100.002018-10-16 17:30:29
10เขตฯ 1000-2018-10-03 14:40:39
11เขตฯ 11596689.3989.392018-10-03 17:04:33
12เขตฯ 1200-2018-10-03 14:42:28
13เขตฯ 13----
  329345    95.36      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจำ ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอประจำครอบครัวซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ให้การดูแลประชาชนประมาณ 10,000 คน  ±  20%

ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ         4 คน ทันตาภิบาล 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 คน แพทย์แผนไทย 1 คน รวมทีมให้บริการ 3 ทีม (ตามบริบทของพื้นที่ของอำเภอ)  เป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Cluster เพิ่มบุคลากรเพิ่มดูแลประชาชนในเครือข่าย ทันตแพทย์ 1 คนเภสัชกร 1 คน และนักกายภาพบำบัด 1 คน (ทั้งนี้สำหรับตำแหน่งพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข ในปี 2561 อาจเริ่มต้นที่ 50%)

พื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง จำนวนทีม  

ที่ดำเนินการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิในรูปแบบ คลินิกหมอครอบครัว ตามแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 10 ปี
ตัวแปร

A = จำนวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดำเนินการให้บริการ การแพทย์ปฐมภูมิ เป้าหมายรวม 1,170 ทีม (จำนวนทีมที่เปิดดำเนินการใหม่ในปี 2561 จำนวน = 574 ทีม เป็นข้อมูลสะสมเดิม จากปี 2560 จำนวน 596 ทีม) (ทีม)

B = จำนวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย (ปี 2564 = 3,250 ทีม) (ทีม)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 36 (1,170 ทีม) (เป้าหมายสะสม) เป้าหมายดำเนินการในปี 61 จำนวน 574 ทีม
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->