ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 024: ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

KPI

-

ร้อยละ 11.69

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 0.00 >= 60.00 >= 75.00 >= 90.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

#เขตQ2 (>= 60.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 90.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 018450.0050.002018-04-18 11:33:56
2เขตฯ 025360.0060.002018-04-18 11:34:10
3เขตฯ 03500.002018-04-18 11:34:08
4เขตฯ 04800.002018-04-18 11:33:09
5เขตฯ 05800.002018-04-18 11:34:24
6เขตฯ 068112.5012.502018-04-18 11:33:11
7เขตฯ 074125.0025.002018-04-18 11:33:42
8เขตฯ 08700.002018-04-18 11:35:00
9เขตฯ 09400.002018-04-18 11:33:25
10เขตฯ 10500.002018-04-18 11:33:50
11เขตฯ 11700.002018-04-18 11:34:42
12เขตฯ 12700.002018-04-18 11:34:56
13เขตฯ 13100.002018-04-18 11:35:02
  779   11.69      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบและกลไก        เพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน 6 ประเด็น ดังนี้

1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการ

   ดำเนินงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)

3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช

   สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย

4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA)

5. มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดตำบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย

   สิ่งแวดล้อม (Active Communities)

6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม

 

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผ่านเกณฑ์ในแต่ละระดับ (จังหวัด)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90 ของจังหวัด ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->