ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 024: ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

KPI

-

ร้อยละ 65.79

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 0.00 >= 60.00 >= 75.00 >= 90.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

#เขตQ2 (>= 60.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 90.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 018650.0075.0075.0075.002018-11-09 14:23:29
2เขตฯ 025360.0060.0060.0060.002018-11-09 14:24:18
3เขตฯ 035420.0080.0080.002018-11-09 14:24:13
4เขตฯ 048662.5075.0075.002018-11-09 14:20:26
5เขตฯ 0588100.00100.00100.002018-11-09 14:25:05
6เขตฯ 068612.5037.5075.0075.002018-11-09 14:20:32
7เขตฯ 074375.0075.0075.0075.002018-11-09 14:22:26
8เขตฯ 087114.2914.2914.292018-11-09 14:26:36
9เขตฯ 094375.0075.0075.002018-11-09 14:27:36
10เขตฯ 105360.0060.0060.002018-11-09 14:22:45
11เขตฯ 117314.2942.8642.862018-11-09 14:25:50
12เขตฯ 127457.1457.1457.142018-11-09 14:26:30
13เขตฯ 1300-2018-10-30 10:12:16
  7650   65.79      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบและกลไก        เพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน 6 ประเด็น ดังนี้

1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการ

   ดำเนินงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)

3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช

   สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย

4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA)

5. มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดตำบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย

   สิ่งแวดล้อม (Active Communities)

6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม

 

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผ่านเกณฑ์ในแต่ละระดับ (จังหวัด)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90 ของจังหวัด ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->