ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 98.1

ค่าเป้าหมาย

97.534246575342%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 96.00 >= 96.00 >= 96.00 >= 96.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ1 (>= 96.00)Q2 (>= 96.00)Q3 (>= 96.00)Q4 (>= 96.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,4651,5859,67210,01697.2996.4196.0096.002018-09-03 09:53:39
2เขตฯ 021832323,0853,10098.8298.0898.082018-05-31 10:13:00
3เขตฯ 0323027512,75113,13097.6395.5097.2696.8496.842018-08-30 21:11:47
4เขตฯ 049701,08758,63859,35199.4099.1698.6398.632018-08-24 11:07:05
5เขตฯ 0557968012,27712,74995.8296.5396.0595.7395.732018-09-20 16:36:38
6เขตฯ 0623514912,31012,61898.9198.9498.2698.262018-09-19 09:31:19
7เขตฯ 073443318,0818,24097.7598.3698.3098.302018-09-06 15:06:02
8เขตฯ 082,3741,9925,8215,98995.65104.66102.68102.682018-09-18 15:53:55
9เขตฯ 091041306,0716,21196.1397.8597.3897.3897.382018-08-27 15:03:48
10เขตฯ 106867648,1658,49399.5896.8996.4495.6195.612018-09-12 20:26:55
11เขตฯ 116,7636,83320,78320,86999.7398.5299.3599.4499.442018-08-06 15:38:02
12เขตฯ 121,1701,2386,6506,82198.4497.6897.0397.032018-08-24 14:23:22
13เขตฯ 13------
  15,10315,296164,304167,587    98.10      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุเสพติด เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจากสถานที่ผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การตรวจสอบ หมายถึง การสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือชุดทดสอบเบื้องต้นตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉิน หรือ วิเคราะห์ซ้ำ

หมายเหตุ : การรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แยกผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการและผลการทดสอบเบื้องต้นโดยชุดทดสอบเบื้องต้นให้ชัดเจนตามรูปแบบที่กำหนด
ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

C = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

D = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลจากชุดทดสอบเบื้องต้นทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด ((A+C)/(B+D)) * 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 96
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->