ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 98.24

ค่าเป้าหมาย

63.835616438356%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 96.00 >= 96.00 >= 96.00 >= 96.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ1 (>= 96.00)Q2 (>= 96.00)Q3 (>= 96.00)Q4 (>= 96.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011481631,6211,68497.1695.7895.782018-04-25 09:31:42
2เขตฯ 0266932,0622,07298.4898.2998.292018-04-23 15:51:48
3เขตฯ 0374914,0684,24697.6395.5095.502018-04-27 10:50:12
4เขตฯ 0477983127,44427,63099.4099.1699.162018-05-02 16:26:39
5เขตฯ 052172334,1454,28695.8296.5396.532018-04-23 15:51:45
6เขตฯ 06754910,91211,04998.9199.0099.002018-05-16 08:58:24
7เขตฯ 071741683,5983,70397.4997.4497.442018-04-23 15:51:50
8เขตฯ 082,0781,6514,6404,76895.65104.66104.662018-04-24 09:26:34
9เขตฯ 0972725,7925,94096.1397.5497.542018-04-23 16:46:58
10เขตฯ 107129803,3413,60999.6288.3288.322018-05-08 09:04:26
11เขตฯ 111682207,2387,29799.7398.5298.522018-04-24 13:13:31
12เขตฯ 122422583,0423,09698.4497.9197.912018-04-26 16:15:59
13เขตฯ 13------
  4,8054,80977,90379,380    98.24      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุเสพติด เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจากสถานที่ผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การตรวจสอบ หมายถึง การสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือชุดทดสอบเบื้องต้นตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉิน หรือ วิเคราะห์ซ้ำ

หมายเหตุ : การรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แยกผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการและผลการทดสอบเบื้องต้นโดยชุดทดสอบเบื้องต้นให้ชัดเจนตามรูปแบบที่กำหนด
ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

C = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

D = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลจากชุดทดสอบเบื้องต้นทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด ((A+C)/(B+D)) * 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 96
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->