ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 98.84

ค่าเป้าหมาย

78.904109589041%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 96.00 >= 96.00 >= 96.00 >= 96.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ1 (>= 96.00)Q2 (>= 96.00)Q3 (>= 96.00)Q4 (>= 96.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011711982,9373,02697.2796.4096.402018-05-28 15:07:49
2เขตฯ 021832323,0853,10098.8298.0898.082018-05-31 10:13:00
3เขตฯ 03931144,0684,24697.6395.5095.4495.442018-07-14 00:04:56
4เขตฯ 0489098249,08649,46599.4099.1699.0799.072018-07-06 13:53:44
5เขตฯ 052172334,1454,28695.8296.5396.532018-04-23 15:51:45
6เขตฯ 06998611,42711,58998.9198.9498.7298.722018-07-04 14:13:05
7เขตฯ 073433305,4525,53197.7598.3698.8798.872018-06-27 11:21:40
8เขตฯ 082,1701,7434,6404,76895.65104.66104.59104.592018-06-29 17:33:46
9เขตฯ 0972725,7925,94096.1397.5497.542018-04-23 16:46:58
10เขตฯ 107327664,1124,21199.6297.3397.332018-06-01 10:44:57
11เขตฯ 116,7266,79619,86719,93899.7398.5299.3999.4799.472018-07-13 14:11:36
12เขตฯ 121,0871,1456,4946,65798.4497.9197.1797.172018-07-04 15:42:15
13เขตฯ 13------
  12,78312,697121,105122,757    98.84      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุเสพติด เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจากสถานที่ผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การตรวจสอบ หมายถึง การสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือชุดทดสอบเบื้องต้นตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉิน หรือ วิเคราะห์ซ้ำ

หมายเหตุ : การรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แยกผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการและผลการทดสอบเบื้องต้นโดยชุดทดสอบเบื้องต้นให้ชัดเจนตามรูปแบบที่กำหนด
ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

C = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

D = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลจากชุดทดสอบเบื้องต้นทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด ((A+C)/(B+D)) * 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 96
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->