ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 97.95

ค่าเป้าหมาย

38.904109589041%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 96.00 >= 96.00 >= 96.00 >= 96.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ1 (>= 96.00)Q2 (>= 96.00)Q3 (>= 96.00)Q4 (>= 96.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01746458760698.6698.662018-02-20 10:08:23
2เขตฯ 020000-2018-02-19 11:17:30
3เขตฯ 030000-2018-02-20 10:55:33
4เขตฯ 04896,8086,90498.6098.602018-02-15 13:48:35
5เขตฯ 05354143946693.4993.492018-01-24 17:10:21
6เขตฯ 06001,0751,09098.6298.622018-01-29 11:15:15
7เขตฯ 07451,1861,22796.5996.592018-01-29 16:47:26
8เขตฯ 0815050-2018-01-30 15:12:10
9เขตฯ 0928242,3332,42896.2996.292018-02-15 10:49:17
10เขตฯ 10-----2018-01-22 13:57:18
11เขตฯ 114154683,7583,78398.9298.1798.172018-02-20 14:16:15
12เขตฯ 1214151,0051,03297.3397.332018-02-09 12:00:33
13เขตฯ 13------
  59362617,19617,536    97.95      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุเสพติด เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจากสถานที่ผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การตรวจสอบ หมายถึง การสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือชุดทดสอบเบื้องต้นตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉิน หรือ วิเคราะห์ซ้ำ

หมายเหตุ : การรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แยกผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการและผลการทดสอบเบื้องต้นโดยชุดทดสอบเบื้องต้นให้ชัดเจนตามรูปแบบที่กำหนด
ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

C = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

D = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลจากชุดทดสอบเบื้องต้นทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด ((A+C)/(B+D)) * 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 96
Download
รายละเอียด KPI Template >>

Comments

  • Avatar

    สุทธิพงศ์ หัสดิเสวี

    ถ้าไม่มีการส่งตรวจ จะถือว่าผ่านเกณฑ์ไหมครับ 

    1 เดือน ที่ผ่านมา