ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 98.02

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 96.00 >= 96.00 >= 96.00 >= 96.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ1 (>= 96.00)Q2 (>= 96.00)Q3 (>= 96.00)Q4 (>= 96.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,6621,78210,66911,01897.2996.4195.9596.3496.342018-11-16 12:11:17
2เขตฯ 0252063415,94716,22698.1797.9197.6697.6797.672018-10-19 15:07:37
3เขตฯ 0323027512,75113,13097.6395.5097.2696.8496.842018-10-11 11:55:32
4เขตฯ 041,0841,22463,84764,59299.4099.1698.6398.6698.662018-10-03 15:57:32
5เขตฯ 0578091216,79517,45695.8296.5396.0595.6895.682018-10-17 18:27:23
6เขตฯ 0632622713,84014,18198.9198.9798.3998.3298.322018-10-01 08:57:04
7เขตฯ 073443318,0818,24097.7598.3698.3098.302018-09-06 15:06:02
8เขตฯ 084,6244,2975,8215,98995.65104.66102.68101.55101.552018-10-03 16:11:00
9เขตฯ 091041306,0716,21196.1397.8597.3897.3897.382018-08-27 15:03:48
10เขตฯ 106867648,1658,49399.5896.8996.4495.6195.612018-09-12 20:26:55
11เขตฯ 116,7636,83320,78320,86999.7398.5299.3599.4499.442018-08-06 15:38:02
12เขตฯ 121,3131,4016,9117,09798.4497.6897.0396.7896.782018-10-10 15:23:47
13เขตฯ 13------
  18,43618,810189,681193,502    98.02      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุเสพติด เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจากสถานที่ผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การตรวจสอบ หมายถึง การสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือชุดทดสอบเบื้องต้นตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉิน หรือ วิเคราะห์ซ้ำ

หมายเหตุ : การรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แยกผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการและผลการทดสอบเบื้องต้นโดยชุดทดสอบเบื้องต้นให้ชัดเจนตามรูปแบบที่กำหนด
ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

C = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

D = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลจากชุดทดสอบเบื้องต้นทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด ((A+C)/(B+D)) * 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 96
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->