ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 076: อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ (Loss Rate)

KPI

-

ร้อยละ -1.47

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 5.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ (Loss Rate)

#เขตQ4 (>= 5.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01------
2เขตฯ 02------
3เขตฯ 03------
4เขตฯ 04------
5เขตฯ 05------
6เขตฯ 06------
7เขตฯ 07------
8เขตฯ 08------
9เขตฯ 09------
10เขตฯ 10------
11เขตฯ 11------
12เขตฯ 12------
13เขตฯ 13------
  0000 -1.47      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ หมายถึง จำนวนการลาออก การถูกให้ออกโดยมีความผิด การให้โอนไปสังกัดใหม่นอกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดในแต่ละเขตสุขภาพ จากระบบฐานข้อมูล HROPS โดยการหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลการสูญเสีย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 – 2559) โดยให้ระบุวันที่นำข้อมูลมาใช้   

 ระดับที่ 1 ลดลงจากอัตราสูญเสียเดิมร้อยละ 5 – 9.999

 ระดับที่ 2 ลดลงจากอัตราสูญเสียเดิมร้อยละ 10 – 14.999

 ระดับที่ 3 ลดลงจากอัตราสูญเสียเดิมร้อยละ 15 – 19.999

 ระดับที่ 4 ลดลงจากอัตราสูญเสียเดิมร้อยละ 20 – 24.999

 ระดับที่ 5 ลดลงจากอัตราสูญเสียเดิมร้อยละ 25 ขึ้นไป

ตัวแปร

A = จำนวนข้าราชการที่สูญเสียเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (คน)

B = จำนวนข้าราชการทั้งหมดเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (คน)

C = จำนวนข้าราชการที่สูญเสียปีปัจจุบัน (คน)

D = จำนวนข้าราชการทั้งหมดปีปัจจุบัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด ((A/B)*100)-((C/D)*100)
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงจากอัตราสูญเสียเดิมในระดับที่มากกว่าหรือเท่ากับ 5
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more