ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 87.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก

#เขตQ4 (>= 87.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2017-11-21 14:39:33
2เขตฯ 02---2017-11-21 14:39:33
3เขตฯ 03---2017-11-21 14:39:33
4เขตฯ 04---2017-11-21 14:39:33
5เขตฯ 05---2017-11-21 14:39:33
6เขตฯ 06---2017-11-21 14:39:33
7เขตฯ 07---2017-11-21 14:39:33
8เขตฯ 08---2017-11-21 14:39:33
9เขตฯ 09---2017-11-21 14:39:33
10เขตฯ 10---2017-11-21 14:39:33
11เขตฯ 11---2017-11-21 14:39:33
12เขตฯ 12---2017-11-21 14:39:33
13เขตฯ 13----
  00        

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. กลุ่มประชากรหลัก หมายถึง กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM )

สาวประเภทสอง (TG) กลุ่มพนักงานบริการ(SW)ทั้งหญิงและชาย กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด      ด้วยวิธีฉีด (PWID)

2. บริการป้องกันเชิงรุก หมายถึง กลุ่มประชาการหลัก ได้รับบริการป้องกันโดย               โดยกลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้รับบริการ  ทั้ง 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

  1. ได้รับข้อมูลความรู้ในการป้องกันเอชไอวี, STI และการลดอันตรายจาการใช้ยา : Harm reduction (สำหรับPWID)
  2. ได้รับถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น(สำหรับ MSM ,SW)และอุปกรณ์ฉีดยาที่ปลอดเชื้อ (สำหรับPWID)
  3. ได้รับข้อมูลสถานที่ที่จะไปรับบริการตรวจเอชไอวี ,STIและการรักษาด้วยสารทดแมน/เมธาโดน (สำหรับPWID)
  4. ได้ลงทะเบียนรับบริการโดยมีหมายเลขสมาชิกหรือ UIC(Unique Identifier Code)

ทั้งนี้มีรูปแบบการจัด/ให้บริการ ดังนี้ 

  1. การให้บริการป้องกันเชิงรุกสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่                                                                                                                                                                                     (1) ผู้ให้บริการเชิงรุก (Outreach)  (2) เครือข่ายเพื่อน (3) ใช้สื่อสังคมทางอิเลคโทรนิคส์ (social media) (4) มารับบริการเอง หรือได้รับการนัดหมายจากหน่วยบริการ
  2. กรณีที่เข้าถึงบริการโดยรูปแบบการใช้สื่อสังคมทางอิเล็คโทรนิคส์นั้นจะไม่รวมบริการในข้อ 2 ให้หมายถึงเฉพาะ 3 ข้อ ได้แก่ข้อ1) ข้อ3) และข้อ 4) เท่านั้น 
  3. หน่วยที่จัดบริการ หมายถึงสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและ ภาคประชาสังคม
  4. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบบริการ  หมายรวมทุกแหล่งงบประมาณที่มีการดำเนินงาน ในพื้นที่
ตัวแปร

A = จำนวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุกในจังหวัด หมายเหตุ : จำนวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุกในจังหวัด หมายถึง ผลรวมจำนวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุกของทุกกลุ่มประชากรหลักรวมกัน (จำนวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/MSM +สาวประเภทสอง /TG + กลุ่มพนักงานบริการ/SW ทั้งหญิงและชาย + กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด /PWID) (คน)

B = จำนวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก* ที่คาดประมาณในพื้นที่ หมายเหตุ : จำนวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก ให้รวมจำนวนคาดประมาณกลุ่มประชากรหลักทุกกลุ่ม (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 87
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more