ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 012: ร้อยละของ Healthy Ageing

KPI

-

ขั้นตอน 0/

ค่าเป้าหมาย

63.835616438356%

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของ Healthy Ageing

#เขตผลการดำเนินงาน (ขั้นตอน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---
2เขตฯ 02---
3เขตฯ 03---
4เขตฯ 04---
5เขตฯ 05---
6เขตฯ 06---
7เขตฯ 07---
8เขตฯ 08---
9เขตฯ 09---
10เขตฯ 10---
11เขตฯ 11---
12เขตฯ 12---
13เขตฯ 13---
  0       

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
 • ผู้สูงอายุ หมายความตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • Healthy Ageing หมายถึง การเป็น ผู้สูงอายุที่ปราศจากโรค และรวมถึงการมีความสามารถในการใช้ร่างกาย สรีรวิทยา จิตใจ และสังคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการชราที่เกิดขึ้น ให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในที่นี่หมายความถึงผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการดำรงชีวิตตามปกติ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม (ที่มา: WHO, ACTIVE AGEING: A POLICY FRAMEWORK, 2002) และสามารถประเมิน Healthy Ageing ด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ (Indicators for healthy ageing – a debate, Int.J.Environ. Res. Public Health 2013.)
 1. A comprehensive assessment of resources
 2. Diseases and complaints
 3. Cognitive and functional capacities
 4. Limitations and disability

โดยสามารถอธิบายแต่ละองค์ประกอบของ  Healthy ageing ได้ดังนี้:

 1. A comprehensive assessment of resources หมายความถึง การมีสถานะสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้จากการคัดกรอง/ประเมิน (ดำเนินการตามแบบคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุรายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน ด้วยแนวทาง “คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ” กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557) ในประเด็น
  1. คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สุขภาพช่องปาก สุขภาวะ   ทางตา
  2. คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ได้แก่ สมรรถภาพสมอง ภาวะซึมเศร้า     ข้อเข่าเสื่อม ภาวะหกล้ม การกลั้นปัสสาวะ ภาวะโภชนาการ ปัญหาการนอน
  3. ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ได้แก่ การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (Activity of Daily Living: ADL) การประเมิน/คัดกรองผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว
 2. Cognitive and functional capacities หมายความถึง สมรรถภาพสมองและการทำงานของร่างกาย
 3. Diseases and complaints หมายถึง โรคและความเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญ      ในผู้สูงอายุ ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดผลกระทบในวงกว้าง และเป็นภาระ (Burden)
 4. Limitations and disability หมายความถึง ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน (Activities of daily living: ADL)
ตัวแปร

A = ระดับความสำเร็จ/การดำเนินการตามเกณฑ์ ()
สูตรคำนวนตัวชี้วัด A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ดำเนินการตามข้อ 1 – 5 ตามเกณฑ์
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->