ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 012: Healthy Ageing (ด้านสุขภาพ)

KPI

-

ขั้นตอน 0/

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 1.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

Healthy Ageing (ด้านสุขภาพ)

#เขตQ4 (>= 1.00)ผลการดำเนินงาน (ขั้นตอน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01-0.002017-11-21 14:18:23
2เขตฯ 02-0.002017-11-21 14:18:23
3เขตฯ 03-0.002017-11-21 14:18:23
4เขตฯ 04-0.002017-11-21 14:18:23
5เขตฯ 05-0.002017-11-21 14:18:23
6เขตฯ 06-0.002017-11-21 14:18:23
7เขตฯ 07-0.002017-11-21 14:18:23
8เขตฯ 08-0.002017-11-21 14:18:23
9เขตฯ 09-0.002017-11-21 14:18:23
10เขตฯ 10-0.002017-11-21 14:18:23
11เขตฯ 11-0.002017-11-21 14:18:23
12เขตฯ 12-0.002017-11-21 14:18:23
13เขตฯ 13-0.00-
  0        

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
 • Healthy Ageing หมายถึง “การเพิ่มโอกาสของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถที่มีส่วนร่วมในสังคม ช่วยเหลือตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” (Swedish institute of public health 2006: Healthy ageing – a challenge for Europe) ซึ่งประเมินด้วย 4 องค์ประกอบ (Indicators for healthy ageing – a debate, Int.J.Environ. Res. Public Health 2013.) ตามบริบทของสาธารณสุขไทย ดังนี้
 1. Limitations and disability หมายความถึง ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน (Activities of daily living: ADL)
 2. A comprehensive assessment of resources หมายความถึง การมีสถานะสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้จากการคัดกรอง/ประเมิน (ดำเนินการตามแบบคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุรายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน ด้วยแนวทาง “คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ” กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557) ในประเด็น
  1. คัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สุขภาพช่องปาก สุขภาวะ   ทางตา
  2. คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ได้แก่ สมรรถภาพสมอง ภาวะซึมเศร้า     ข้อเข่าเสื่อม ภาวะหกล้ม การกลั้นปัสสาวะ ภาวะโภชนาการ ปัญหาการนอน
  3. ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ได้แก่ การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (Activity of Daily Living: ADL) การประเมิน/คัดกรองผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว
 3. Cognitive and functional capacities หมายความถึง สมรรถภาพสมองและการทำงานของร่างกาย
 4. Diseases and complaints หมายถึง โรคและความเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญ ในผู้สูงอายุ ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดผลกระทบในวงกว้าง และเป็นภาระ (Burden)
ตัวแปร

A = ระดับความสำเร็จ/การดำเนินการตามเกณฑ์ ()
สูตรคำนวนตัวชี้วัด A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ดำเนินการตามข้อ 1 – 5 ตามเกณฑ์
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more