ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 007: ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป

KPI

-

ร้อยละ 82.14

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 70.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป

#เขตQ4 (>= 70.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 012,2542,724-2018-11-02 10:29:34
2เขตฯ 021,3201,558-2018-11-02 10:31:45
3เขตฯ 031,2281,442-2018-11-02 10:31:25
4เขตฯ 041,6101,867-2018-11-02 10:19:41
5เขตฯ 051,8492,178-2018-11-02 10:33:48
6เขตฯ 062,0192,42882.1482.142018-11-02 10:20:07
7เขตฯ 078391,033-2018-11-02 10:25:29
8เขตฯ 081,6792,063-2018-11-02 10:37:57
9เขตฯ 091,1981,426-2018-11-02 10:22:29
10เขตฯ 101,0641,302-2018-11-02 10:26:51
11เขตฯ 111,5671,880-2018-11-02 10:35:36
12เขตฯ 121,6882,101-2018-11-02 10:37:17
13เขตฯ 13324384-2018-11-02 10:37:36
  18,63922,386 82.14      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น โดยรู้จักอารมณ์ตนเองและผู้อื่น แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู้อื่น อดทนและรอคอยได้ มีน้ำใจ รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน รู้ว่าทำผิด หรือยอมรับผิด พร้อมที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสำเร็จ โดยมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทำให้ตนเองเกิดความสุข โดยมีความพอใจ ความอบอุ่นใจ และความสนุกสนานร่าเริง

ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า หมายถึง ค่าคะแนนที่บ่งบอกว่าเด็กมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป จากการประเมินด้วยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ  6-11 ปี (ฉบับย่อ)

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่างที่มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า (คน)

B = จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในปีที่สำรวจ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more