ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 006: ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

KPI

-

ร้อยละ 65.12

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 68.00 >= 68.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

#เขตQ2 (>= 68.00)Q4 (>= 68.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01461,740755,77961.3661.0961.092018-11-27 10:05:48
2เขตฯ 02306,358490,74962.4562.4362.432018-11-27 10:05:49
3เขตฯ 03265,464424,38762.9562.5562.552018-11-27 10:05:49
4เขตฯ 04436,344651,43567.7366.9866.982018-11-27 10:05:42
5เขตฯ 05503,967814,92662.2461.8461.842018-11-27 10:05:51
6เขตฯ 06615,398932,81067.2665.9765.972018-11-27 10:05:42
7เขตฯ 07599,168865,33768.6569.2469.242018-11-27 10:05:45
8เขตฯ 08526,580792,01067.4666.4966.492018-11-27 10:05:55
9เขตฯ 09784,6451,135,01770.8869.1369.132018-11-27 10:05:44
10เขตฯ 10431,613652,74866.4866.1266.122018-11-27 10:05:46
11เขตฯ 11405,121651,11162.5462.2262.222018-11-27 10:05:53
12เขตฯ 12439,162702,72363.1962.4962.492018-11-27 10:05:54
13เขตฯ 13----
  5,775,5608,869,032  65.12      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน)

โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3) 

ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ำกว่า – 2 S.D. แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ

ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542  

ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ำกว่า -2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน

สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ

สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต  กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)

ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 12 ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน)

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 68 ของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more