ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 002: อัตราส่วนการตายมารดาไทย

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
<= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราส่วนการตายมารดาไทย

#เขตQ4 (<= 20.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2017-11-21 10:31:46
2เขตฯ 02---2017-11-21 10:31:46
3เขตฯ 03---2017-11-21 10:31:46
4เขตฯ 04---2017-11-21 10:31:46
5เขตฯ 05---2017-11-21 10:31:46
6เขตฯ 0600-2018-03-07 15:37:09
7เขตฯ 07---2017-11-21 10:31:46
8เขตฯ 08---2017-11-21 10:31:46
9เขตฯ 09---2017-11-21 10:31:46
10เขตฯ 10---2017-11-21 10:31:46
11เขตฯ 11---2017-11-21 10:31:46
12เขตฯ 12---2017-11-21 10:31:46
13เขตฯ 13----
  00        

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และ/หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน

การเยี่ยมเสริมพลัง  เป็นการเสริมพลังใจพลังความคิดให้ผู้บริหาร ผู้ให้บริการ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ให้ใช้ศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเต็มกำลังในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กให้ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องตามบริบท  เช่น การเสริมพลังในการนิเทศติดตาม การไปเยี่ยมหน้างานการประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วันหลังคลอด ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->