ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 072: ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด

KPI

-

จำนวน 17

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
>= 1.00 >= 1.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด

#เขตQ2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)ผลการดำเนินงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0111.001.002017-10-16 16:59:17
2เขตฯ 0211.001.002017-10-16 16:59:23
3เขตฯ 0311.001.002017-10-16 17:00:36
4เขตฯ 0421.002.002.002017-10-16 16:59:29
5เขตฯ 0511.001.002017-10-16 17:00:32
6เขตฯ 0621.002.002.002017-10-16 16:59:36
7เขตฯ 0732.003.003.002017-10-16 17:00:27
8เขตฯ 08-0.00-
9เขตฯ 0911.001.002017-10-16 17:00:15
10เขตฯ 1021.002.002.002017-10-18 16:25:49
11เขตฯ 11-0.00-
12เขตฯ 1221.002.002.002017-10-16 17:00:02
13เขตฯ 1311.001.002017-10-16 17:00:06
  17  17.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

เขตสุขภาพ หมายถึง กลุ่มจังหวัดที่มีประชากรประมาณ 3 - 6 ล้านคนต่อเขตสุขภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ โดยมีโครงสร้างสำนักงานเขตสุขภาพดำเนินงานที่ชัดเจน

การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคน หมายถึง เขตสุขภาพมีกระบวนการในการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรด้านสุขภาพทั้งปริมาณและศักยภาพที่เพียงพอ มีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับสถานบริการ  ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกสิทธิ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1) การวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน ของเขตสุขภาพ หมายถึง กระบวนการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งจำนวนและศักยภาพภายใต้แผนความต้องการอัตรากำลังคนด้านสุขภาพในระยะ 5 ปี ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ 38 สายงาน ประกอบด้วย

1.บุคลากรวิชาชีพ  (Health professionals) มี 7 สายงาน ได้แก่  แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข

2.บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied  Health professionals) ได้แก่

   2.1 บุคลากรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน  ได้แก่ นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟิสิกส์รังสี และนักการแพทย์แผนไทย

   2.2 บุคลากรอื่น มี 7 สายงาน ได้แก่ นักวิชาการทันตสาธารณสุข  นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา

3. บุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ (Associates Health personal) มี 7 สายงาน ประกอบด้วย

 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานเวชสถิติ   เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

4.บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) มี 10 สายงาน ประกอบด้วย  นักวิชาการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นักสถิติ  นักวิชาการ/เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ

5.บุคลากรผู้ทำหน้าที่บริหารงาน ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น

2) การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน หมายถึง  กระบวนการสร้างความสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการผลิตและพัฒนากำลังคนในเขตสุขภาพ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพให้บริการแก่ประชาชนในเขตสุขภาพ

3) การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน หมายถึง กระบวนการวางแผนการจัดสรร/การใช้/ติดตามการใช้งบประมาณ ที่สนับสนุนความต้องการกำลังคนทั้งด้านจำนวนและศักยภาพภาพที่ตอบสนองยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ/กระทรวง/ประเทศ โดยพิจารณาจากการกำหนดเป้าหมายความต้องการกำลังคนและพัฒนาคน  ผลการพัฒนา และร้อยละการใช้งบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด

4) การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน หมายถึง กระบวนการในการ

สรรหา จัดสรร กระจาย บุคลากร ทั้งด้านจำนวนและศักยภาพ โดยกำหนดจากความต้องการนำไปสู่การวางแผนการผลิตและพัฒนาที่สอดคล้องกัน รวมทั้ง การกำหนดเนื้อหาหลักสูตรด้านการผลิตและพัฒนาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

5) การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากำลังคนของเขตสุขภาพ หมายถึง กระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเขตสุขภาพด้านการวางแผนความต้องการและพัฒนาบุคลากร/การสรรหา/การคัดสรร/การจัดบริการ เป็นต้น  โดยต้องประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง ความคุ้มทุน และข้อขัดแย้ง/ความสมดุลทางวิชาชีพ จนเกิดผลเสียในภาพรวม

เกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด หมายถึง  ผลลัพธ์ที่คาดหวังของการดำเนินการทั้ง 5 องค์ประกอบ ตามรายละเอียดที่กำหนด ดังนี้

องค์ประกอบ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดผล

เกณฑ์เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

1.การวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน ของเขตสุขภาพ

1.กระบวนการจัดทำแผน

1.1.แผนความต้องการกำลังคน(จำนวนที่สอดคล้องกับแผนกำลังคนของเขต) โดยมีความครอบคลุมกลุ่มสาขา/วิชาชีพ 5 กลุ่มเป้าหมาย

1.2. แผนพัฒนาบุคลากร ของเขตที่และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (4 Excellence ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี)

 

1. .แผนความต้องการกำลังคน(จำนวนที่สอดคล้องกับแผนกำลังคนของเขต)

2. แผนพัฒนาบุคลากร เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence

เฉลี่ย 5 ปี

ที่ระดับ 3

และเป้าหมายปีที่  5

ที่ระดับ 5

2.การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน

1.ความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตและพัฒนาและเขตสุขภาพ

2.การบูรณการทรัพยากรในการใช้(คน เงิน ของ)

ร่วมกัน Stakeholder ในเขตสุขภาพ

 

มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่กำหนด

เฉลี่ย 5 ปี

ที่ระดับ 3

และเป้าหมายปีที่  5

ที่ระดับ 5

3.การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน

1.การใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา

การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เฉลี่ย 5 ปี

ที่ระดับ 3

และเป้าหมายปีที่  5

ที่ระดับ 5

4.การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน

1.การจัดสรร/การกระจาย/กลุ่มเป้าหมายของบุคลากรอย่างเหมาะสม(ทั้งด้านจำนวน

และศักยภาพ) ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของเขต

มีจำนวนความต้องการ/การพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เฉลี่ย 5 ปี

ที่ระดับ 3

และเป้าหมายปีที่  5

ที่ระดับ 5

5.การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากำลังคนของเขตสุขภาพ

1.ปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ในการแก้ไขปัญหาการผลิตและพัฒนากำลังคน

 2.การลดข้อร้องเรียนและ การต่อรองทางวิชาชีพที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในระดับเขต/ประเทศ

 

1.จำนวนการขาดแคลนบุคลากร ในระดับเขตลดลง

2.จำนวนข้อร้องเรียน/อัตราการย้าย ลาออกลดลง

 

 

เฉลี่ย 5 ปี

ที่ระดับ 3

และเป้าหมายปีที่  5

ที่ระดับ 5

 

 
ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด (เขตสุขภาพ)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 7 เขต ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 5 องค์ประกอบที่ระดับคะแนน 3
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more