ตัวชี้วัดระดับเขต

ตัวชี้วัดที่ 071: ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพ

KPI

-

จำนวน 23

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 4.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพ

#เขตQ4 (>= 4.00)ผลการดำเนินงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0144.004.002017-10-18 11:23:30
2เขตฯ 02-0.00-
3เขตฯ 03-0.00-
4เขตฯ 0488.008.002017-10-19 14:10:24
5เขตฯ 05-0.00-
6เขตฯ 06-0.00-
7เขตฯ 07-0.00-
8เขตฯ 0844.004.002017-10-18 14:18:47
9เขตฯ 09-0.00-
10เขตฯ 1033.003.002017-10-18 18:02:12
11เขตฯ 1144.004.002017-10-19 15:09:31
12เขตฯ 12-0.00-
13เขตฯ 13-0.00-
  23 23.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

แผนกำลังคนด้านสุขภาพ  หมายถึง  แผนกำลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพแต่ละเขตที่ได้ดำเนินการกำหนดแผนอัตรากำลัง แผนการพัฒนากำลังคน และแผนบริหารกำลังคนของเขตสุขภาพไว้

หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ ทุกแห่งในเขตสุขภาพนั้น

อัตรากำลัง หมายถึง จำนวนและประเภทบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ที่หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งได้จากระบบข้อมูล HROPS

เกณฑ์การประเมิน ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพ

ระดับที่ 1 หน่วยบริการมีการบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบ HROPS ครบถ้วน > 90%

ระดับที่ 2 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มกำลังคนด้านสุขภาพ ในแต่ละจังหวัด

            ไม่น้อยกว่าประเด็นที่กำหนด ได้แก่ จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร

            ช่วงอายุของบุคลากร ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน อัตราการสูญเสียของ

            บุคลากร อัตรากำลังแต่ละวิชาชีพต่อประชากร และความต้องการอัตรากำลังตาม

            แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan & Excellence center)

ระดับที่ 3 มีการวางแผนการกระจายกำลังคน และแผนการแก้ไขปัญหากำลังคน

            ของเขตสุขภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan &

            Excellence center) อัตราส่วนบุคลากรต่อประชากร และ/หรือ การกระจาย

            เตียงต่อประชากร

ระดับที่ 4 มีการวางแผนการผลิต สรรหาและพัฒนากำลังคน ของเขตสุขภาพ

ระดับที่ 5 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผล แผนกำลังคนของเขตสุขภาพ

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่มีการดำเนินการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพถึงระดับที่ 5 (เขต)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด A
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more