ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 007: ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป

KPI

-

ร้อยละ 93.69

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 70.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป

#เขตQ4 (>= 70.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 014,8895,245-2017-10-16 10:11:32
2เขตฯ 021,1661,258-2017-10-16 10:22:34
3เขตฯ 031,9311,992-2017-10-16 10:22:10
4เขตฯ 048,1908,441-2017-10-16 10:36:06
5เขตฯ 056,6927,338-2017-10-16 10:26:25
6เขตฯ 0613,29114,44793.6993.692017-10-16 10:38:10
7เขตฯ 073,2123,758-2017-10-16 10:06:11
8เขตฯ 084,5064,809-2017-10-16 13:52:12
9เขตฯ 096,4357,206-2017-10-16 09:58:11
10เขตฯ 1012,50013,772-2017-10-16 10:07:49
11เขตฯ 116,2086,470-2017-10-16 10:28:50
12เขตฯ 124,5544,948-2017-10-16 10:31:32
13เขตฯ 132,5022,972-2017-10-16 13:53:56
  76,07682,656 93.69      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น โดยรู้จักอารมณ์ตนเองและผู้อื่น แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู้อื่น อดทนและรอคอยได้ มีน้ำใจ รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน รู้ว่าทำผิด หรือยอมรับผิด พร้อมที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสำเร็จ โดยมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทำให้ตนเองเกิดความสุข โดยมีความพอใจ ความอบอุ่นใจ และความสนุกสนานร่าเริง

ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า หมายถึง ค่าคะแนนที่บ่งบอกว่าเด็กมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป จากการประเมินด้วยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ  6-11 ปี (ฉบับย่อ)

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่างที่มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า (คน)

B = จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในปีที่สำรวจ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more