ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 083.3: ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

#เขตQ2 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01--0.00-
2เขตฯ 02--0.00-
3เขตฯ 03--0.00-
4เขตฯ 04--0.00-
5เขตฯ 05--0.00-
6เขตฯ 06--0.00-
7เขตฯ 07--0.00-
8เขตฯ 08--0.00-
9เขตฯ 09--0.00-
10เขตฯ 10--0.00-
11เขตฯ 11--0.00-
12เขตฯ 12--0.00-
13เขตฯ 13--0.00-
  00  0.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย

  1.  คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ

(Ill Defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด

       ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ หมายถึง การเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา ฯลฯ

        ประกอบด้วย รหัสโรคดังต่อไปนี้      

  • symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99)
  • injuries undetermined whether intentional or unintentional (ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2)
  • ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97)
  • ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9).

 คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ หมายถึง คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (ยกเว้น กทม.) (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A*B)/100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 100
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more