ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 064: อัตราส่วนการเสียชีวิตของมารดาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 7.05

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 37.00 <= 37.00 <= 37.00 <= 37.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราส่วนการเสียชีวิตของมารดาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

#เขตQ1 (<= 37.00)Q2 (<= 37.00)Q3 (<= 37.00)Q4 (<= 37.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12114,1807.057.052017-05-03 12:51:56
13เขตฯ 13----
  114,180    7.05      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การเสียชีวิตของมารดา หมายถึงการเสียชีวิตของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใด หรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ์หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด (แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ) ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้น อุบัติเหตุในช่วงเวลาที่กำหนด ในจังหวัดสงขลา ยะลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน ในจังหวัดสงขลา ยะลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 37 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more