ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 062: สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพที่ตรวจพบ

KPI

-

ร้อยละ 127.15

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 75.00 >= 75.00 >= 75.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพที่ตรวจพบ

#เขตQ2 (>= 75.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 019672,26381.28153.57234.02234.022018-04-23 15:48:35
2เขตฯ 0212612196.0396.032018-04-23 15:48:35
3เขตฯ 0315919884.91104.40124.53124.532018-04-23 15:48:35
4เขตฯ 0411,64210,87293.2193.3493.3993.392018-04-23 15:48:31
5เขตฯ 0553738856.8066.8572.2572.252018-04-23 15:48:36
6เขตฯ 061,1071,09573.5398.9298.922018-04-23 15:48:31
7เขตฯ 072060100.00200.00300.00300.002018-04-23 15:48:33
8เขตฯ 083,2515,07138.4586.90155.98155.982018-04-23 15:48:38
9เขตฯ 0902,739-2018-04-23 15:48:32
10เขตฯ 10528530100.38100.382018-04-23 15:48:33
11เขตฯ 1128932564.01111.76112.46112.462018-04-23 15:48:37
12เขตฯ 124780108.51168.09170.21170.212018-04-23 15:48:38
13เขตฯ 13----
  18,67323,742   127.15      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

แรงงานข้ามชาติ หมายถึง แรงงานซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ซี่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการให้การดูแลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม จึงเป็น แรงงานใน 4 สัญชาติ คือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายให้ประกอบอาชีพตามประกาศของกระทรวงแรงงาน

สุขภาพ ยึดคำนิยามตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ คือ ภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย คือ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกำลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ ไม่มีอุบัติเหตุอันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

ผลการตรวจ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 30มีนาคม 2558 จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ

  ประเภทที่ 1 ผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพปกติ

  ประเภทที่ 2 ผู้ที่ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่มีภาวะติดเชื้อหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่จะต้องควบคุม ได้แก่ วัณโรค โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง ซิฟิลิส และโรคพยาธิลำไส้ ให้ทำการรักษาต่อเนื่อง

  ประเภทที่ 3 ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

    - สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน โดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์    

      หรือ

    - เป็นโรค ต้องห้ามมิให้ทำงาน คือ (1) วัณโรคระยะติดต่อ (2) โรคเรื้อนใน

ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (4) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 (5) การติดสารเสพติดให้โทษ (6) พิษสุราเรื้อรัง (7) โรคจิต จิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน

โดยระบุไว้ในผลการตรวจเป็นประเภทที่ 3 ไม่สามารถอนุญาตให้ทำงานหรืออยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวได้

          ดังนั้น กลุ่มที่จะได้รับการรักษาเมื่อพบปัญหาสุขภาพขณะตรวจร่างกาย และผู้ที่เจ็บป่วยหลังจากได้รับอนุญาตให้พำนักและทำงานในประเทศ ซึ่งสามารถติดตามให้เข้ามารับการรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขได้

ตัวแปร

A = จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ (คน)

B = จำนวนแรงงานต่างด้าวที่พบมีปัญหาสุขภาพที่สามารถติดตามตัวได้ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more