ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 006: ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

KPI

-

ร้อยละ 128.52

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 66.00 >= 66.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

#เขตQ2 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01239,943287,98676.22120.02120.022017-07-17 10:08:25
2เขตฯ 02180,974201,36568.63111.27111.272017-07-17 10:08:26
3เขตฯ 03164,323198,37375.48120.72120.722017-07-17 10:08:26
4เขตฯ 04214,937309,693155.39224.92224.922017-07-17 10:08:20
5เขตฯ 05313,047369,06872.01117.90117.902017-07-17 10:08:27
6เขตฯ 06365,290428,41571.50117.28117.282017-07-17 10:08:20
7เขตฯ 07265,005370,46587.90139.80139.802017-07-17 10:08:23
8เขตฯ 08267,363336,68780.78125.93125.932017-07-17 10:08:29
9เขตฯ 09408,840550,94182.72134.76134.762017-07-17 10:08:21
10เขตฯ 10282,772344,10274.48121.69121.692017-07-17 10:08:23
11เขตฯ 11215,630240,19972.01111.39111.392017-07-17 10:08:28
12เขตฯ 12288,143309,67571.45107.47107.472017-07-17 10:08:29
13เขตฯ 13----
  3,206,2673,946,969  128.52      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี  (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน)

โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3)

ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ำกว่า – 2 S.D. แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ

ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง  น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542   

ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ำกว่า –2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน

สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ

สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต  กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)

ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิง อายุ 14 ปี (เด็กอายุ 14 ปีเต็ม ถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน)  

 

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 66 ของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more