ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 059: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 10.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

#เขตQ4 (>= 10.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 012160-2017-04-24 15:04:21
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  2160        

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่กำหนด คือ 5 ดาว 5 ดี โดย 5 ดี ประกอบด้วย บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี ประชาชนมีสุขภาพดี มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้

   เกณฑ์หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการดี

   เกณฑ์หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   เกณฑ์หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

   เกณฑ์หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย     

   เกณฑ์หมวด 5 ผลลัพธ์

          รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว ต้องมีทุกข้อต่อไปนี้

                   1. คะแนนรายหมวด     มากกว่า ร้อยละ 80

                   2. คะแนนรวม 5 หมวด มากกว่า ร้อยละ 90

   การรับรองผล ระดับ 5 ดาว จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผลให้ได้ 5 ดาว

          รักษาสภาพ 5 ดาว 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (โรงพยาบาล)

B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด (โรงพยาบาล)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 10
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more